radionica

Print Zine 2019

Fazan, radionice

21. 05. 2019.

Udruga Prostor urbane kul­ture orga­ni­zira bes­platnu radi­onicu izrade fan­zina koja će se odr­žati od 24. do 28. svib­nja u pros­toru udruge – Kasarna u Fažani.

Fluid 2015

dizajn

24. 04. 2015.

Počeo novi Fluid. Ovo je treći, i odr­žati će se u dva bloka – 24. do 29. 4. (Cetinje – Bar) i 7. do 8. 5. (Cetinje – Podgorica).

Interakcije 2015 – poziv

dizajn, IxD, radionice, translated

03. 03. 2015.

Tema ovo­go­diš­nje Interakcije radi­onice su alter­na­tivne sadaš­njosti, a baviti će se istra­ži­va­njima odnosa teh­no­lo­gije i druš­tva. Ovim putem se pozi­vaju svi stu­denti koji su željni pre­is­pi­tati uloge i defi­ni­cije dizajna i dizaj­nera u današ­njem svi­jetu, kul­turi i indus­triji, da se jave na interakcije@​umas.​hr.

Moguće Pule – radionica

Fazan, IxD, radionice

03. 12. 2014.

Finalni “pro­izvod” šes­tod­nevne radi­onice biti će jedno ili više mjesta grad­ske uprave (ili jav­nih pros­tora), odnosno indi­vi­dua, grupa, sis­tema (…). Prezentacija će se odr­žati 13. pro­sinca u 16.00 sati u sklopu 20. Sa(n)jam knjige u Istri.

Radionica “Pula Fashion Krik 2014”

Pula Fashion Krik 2014 je bes­platna radi­onica za uče­nike i stu­dente koja će se odr­ža­vati subo­tama 6., 13. i 20. 12. 2014. u pros­to­rima Galerije Luka. Radi se o dru­gom izda­nju radi­onice por­tretne i modne foto­gra­fije, stylinga i mod­nog dizajna.

Špud Type 2014

dizajn, Fazan, radionice

20. 09. 2014.

Super brza radi­onica od 3 popod­neva slu­žila je kako bi se uče­nici pul­skog ŠPUD‑a upoz­nali sa pro­ce­som izrade digi­tal­nih tipo­graf­skih pisama. Dobiveni font, tek je jedan rez (2014) budu­ćeg ŠPUD pisma, koje će se (nadamo se) pri­mi­je­niti na vizu­alni iden­ti­tet Škole.

Nakonjusmo na Fluidu

Fazan, Na konju smo

27. 05. 2014.

Ekipa u Cetinju već drugu godinu za redom orga­ni­zira dizajn forum Fluid. Fluid je podi­je­ljen u dva bloka: 24. – 30. 4. i 9. – 13. 6. 2014.

UrbanIxD prezentacije i publikacije

dizajn, IxD, radionice, Tekstovi

30. 11. 2013.

Nakon super uspješne ljetne škole dizajna inte­rak­cija, koja je odr­žana u kolo­vozu u Splitu, u sklopu UrbanIxD pro­jekta su zapo­čele aktiv­nosti oko pri­pre­ma­nja izložbe koja bi pre­zen­ti­rala i pro­pi­ti­vala kako će izgle­dati naši gra­dovi buduć­nosti i što to znači dizaj­ni­rati u kon­tek­stu teh­no­lo­ški pro­ši­re­nog grada budućnosti.

Špud 7

Fazan, radionice

05. 07. 2013.

Radionica pod nazi­vom Špud 7 odr­žala se u pros­to­rima Škole pri­mi­je­nje­nih umjet­nosti i dizajna Pula od početka veljače do sre­dine svib­nja 2013. godine.