UrbanIxD prezentacije i publikacije

dizajn, IxD, radionice, Tekstovi

30. 11. 2013.

 

Nakon super uspješne ljetne škole dizajna inte­rak­cija, koja je odr­žana u kolo­vozu u Splitu, u sklopu UrbanIxD pro­jekta su zapo­čele aktiv­nosti oko pri­pre­ma­nja izložbe koja bi pre­zen­ti­rala i pro­pi­ti­vala kako će izgle­dati naši pametni / inte­li­gentni / cyber / digi­talni / medi­ji­rani / plug-in /osjećajući / sve­pri­sutni gra­dovi buduć­nosti i koja je važ­nost dizajna inte­rak­cija, tj. što to znači dizaj­ni­rati u kon­tektu teh­no­lo­ški pro­ši­re­nog grada budućnosti.
 

Prezentacija pro­je­kata nas­ta­lih na ljet­noj školi i foto­gra­fije atmo­sfere nalaze se na web sje­di­štu ljetne škole.

 

Od publi­ka­cija je zna­čajno nagla­siti da je Summer School Reader sada dos­tu­pan online, te da je publi­ka­cija “From Urban Space to Future Place” koja donosi reflek­sije na pro­ces i ljetnu školu od strane samih sudi­onika tako­đer dos­tupna online.
 

 

Članak je pre­uzet sa bloga o dizajnu inte­rak­cija – Interakcije.

, , , , , , , ,

projects‑7
projects‑2
misc‑2
lectures‑2