Interakcije 2015 – poziv

dizajn, IxD, radionice, translated

03. 03. 2015.

 

Godišnje radi­onice dizajna inte­rak­cija, odnosno spe­ku­la­tiv­nog dizajna, Interakcije se nakon “pauze” sa UrbanIxD pro­jek­tom, UrbanIxD ljet­nom ško­lom i UrbanIxD izlož­bom, vra­ćaju. Ovogodišnja radi­onica će se držat od 23. do 28. ožujka kod orga­ni­za­tora i doma­ćina – DVK/UMAS.

Tema ovo­go­diš­nje radi­onice su alter­na­tivne sadaš­njosti, a budući da se odr­žava u Splitu, Split će pos­lu­žiti kao case study za istra­ži­va­nja odnosa teh­no­lo­gije i druš­tva. Nešto kao što je bilo u Puli.

Ovim putem se pozi­vaju svi stu­denti koji su željni pre­is­pi­tati uloge i defi­ni­cije dizajna i dizaj­nera u današ­njem svi­jetu, kul­turi i indus­triji, da se jave na interakcije@​umas.​hr. Radionica nije nami­je­njena samo stu­den­tima dizajna, već i stu­den­tima arhi­tek­ture, psi­ho­lo­gije, soci­olo­gije, raču­nar­stva, eko­no­mije, urba­nizma, knji­žev­nosti, povijesti, …

Eto, u kratko. Više možete pro­naći (na engle­skom) ovdje. E, da… Radionicu će voditi Liam Healy (London, UK), a stu­denti koji uspješno prođu radi­onicu dobiti će 1,5 ETCS bodova.

English

In short: Interakcije is back! Read more about the wor­k­shop, and the call for par­ti­ci­pants here.

, , , ,

INT15_web_NKS_02
INT15_web_NKS