Print Zine 2019

Fazan, radionice

21. 05. 2019.

Vizual/Ilustracija: Oleg Šuran

Radionica izrade fanzina i predavanje

Udruga Prostor urbane kul­ture orga­ni­zira bes­platnu radi­onicu izrade fan­zina koja će se odr­žati od 24. do 28. svib­nja u pros­toru udruge – Kasarna u Fažani.

Fanzin je nepro­fi­ta­bilna i neza­visna publi­ka­cija rađena prema d.i.y. (do it your­self – uradi sam) prin­cipu naj­češće tiskana u manjoj nak­ladi. Radionica Print Zine 2019 edu­ka­tiv­nog je karak­tera te polaz­ni­cima nudi moguć­nost uče­nja osnova izrade fanzina.Tijekom pet dana polaz­nici će moći obli­ko­vati, otis­nuti i uve­zati svoj fan­zin u edi­ciji od deset pri­mje­raka po polaz­niku. Raditi se može u timu ili indi­vi­du­alno, a polaz­ni­cima će za vri­jeme radi­onice biti osi­gu­rani alati i mate­ri­jal za rad (papiri i pri­bor za crta­nje, škare, lije­pilo, pisače mašine, kla­me­rica, PC, pris­tup inter­netu te foto­ko­pirni ure­đaji (b/w), a u izradi mogu koris­titi i vlas­tite mate­ri­jale (foto­gra­fije, tek­s­tove, ilus­tra­cije, prin­teve, časo­pise, knjige, itd.). Radionica je nami­je­njena mla­dima od 15 do 35 godina koji se inte­re­si­raju za kre­ati­van rad i žele se edu­ci­rati o nači­nima i moguć­nos­tima neza­vis­nog izda­vaš­tva, te kori­šte­nju više medija i eks­pe­ri­men­tal­nim stva­ra­lač­kim pri­su­pima. Polaznici mogu i ne moraju imati pret­hod­nog iskus­tva s istim ili slič­nim kre­ativ­nim procesima.

Javno predavanje i završna izložba

Prvog dana radi­onice, u petak 24. svib­nja u 20 sati u Kasarni u Fažani slo­ven­ski umjet­nici Leon Zuodar i Miha Perne odr­žati će uvodno pre­da­va­nje otvo­reno za jav­nost. Zuodar i Perne osni­vači su sli­kar­ske sku­pine “Beli sla­do­led” te isto­ime­nog zine labela, publici će pred­sta­viti svoj rad, govo­riti će o nas­tanku fan­zina, nji­ho­voj pojavi na našim podru­čjima te uloge koju fan­zini danas imaju u umjet­nič­koj sceni. Leon Zuodar tako­đer je orga­ni­za­tor umjen­tič­kog pro­grama Hiše kul­ture u Pivki te ured­nik knjiž­nice fan­zina Zinko Tiček.

U petak, 31. svib­nja nas­tali fan­zini će biti pred­stav­ljeni u obliku javne izložbe koja će se odr­žati u 20 sati tako­đer u Kasarni u Fažani.

Po zavr­šetku radi­onice jedan će pri­mje­rak sva­kog izra­đe­nog fan­zina biti arhi­vi­ran u Fanzinoteci, arhivu neza­vis­nih publi­ka­cija koji se vodi u pros­toru Kasarne. Sudjelovanje na radi­onici je bes­platno, a svi zain­te­re­si­rani mogu se pri­ja­viti putem e‑maila.1 Radionica će se odr­ža­vati u pos­li­je­pod­nev­nim satima, od 17 do 21 sat, a broj polaz­nika je ogra­ni­čen. Voditelj radi­onice je Oleg Morović.


  1. kasarnafazana@​gmail.​com 

, , ,

ilu_test – Copy_vece