Knjiga: Dizajniranje novih medija

dizajn, IxD, Tekstovi

11. 12. 2012.

 

U petak, 7. pro­sinca 2012. na Umjetničkoj aka­de­miji u Splitu pre­zen­ti­rana je knjiga Dizajniranje novih medija, Dizajn i novi mediji – hrvat­ski kon­tekst (1995−2010), autora Ivice Mitrovića. Urednik i autor pred­go­vora je Dejan Kršić, a dizajn pot­pi­suje Oleg Šuran. Knjiga je izašla u izda­nju Odsjeka za dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­cija Umjetničke aka­de­mije (DVK/UMAS). Knjiga se može naba­viti direk­t­nom narudž­bom na bibl@​umas.​hr, a uskoro će biti dos­tupna u svim boljim knji­ža­rama te Hrvatskom dizaj­ner­skom druš­tvu po cijeni od 100 kn.
 

Knjiga pred­stav­lja istra­ži­va­nje koje se pro­tek­lih neko­liko godina bavi novim medi­jima u kon­tek­stu hrvat­ske dizaj­ner­ske scene.

Istraživanje je pokre­nuto u sklopu pro­jekta Vizualna kul­tura i novi mediji, koji je ini­ci­rao Centar za vizu­alne stu­dije (CVS), tj. vodi­telj pro­jekta Klaudio Štefančić, a inten­cija istra­ži­va­nja bila jas­nije pro­fi­li­rati hrvat­sku dizaj­ner­sku praksu u kon­tek­stu novo­me­dij­skog pros­tora. Primarni fokus istra­ži­va­nja nije bilo kro­no­lo­ško i sve­obu­hvatno bilje­že­nje povi­jesti dizaj­ner­skog rada, već sagle­da­va­nje ove spe­ci­fične dizaj­ner­ske prakse, od nje­zina početka sre­di­nom deve­de­se­tih godina proš­log sto­ljeća do kraja 2010. godine, na pri­mje­rima repre­zen­ta­tiv­nih oda­bra­nih pro­je­kata.

Odabrani radovi ana­li­zi­rani su u dizaj­ner­skom kon­tek­stu, za raz­liku od dosa­daš­nje prakse, gdje su naj­češće pro­ma­trani kroz umjet­nost u novim medi­jima, te tako nisu dobili odgo­va­ra­juću kri­tičku reflek­siju. Cilj ovog subjek­tiv­nog i pano­ram­skog raz­ma­tra­nja i ana­lize jest naz­na­čiti tijek razvoja, temeljne faze i smje­rove, te ih ponu­diti na dalj­nju ras­pravu i nado­punu. Prikupljanjem i pove­zi­va­njem svih rele­vant­nih  infor­ma­cija stvara se kor­pus zna­nja koje će biti trajno dos­tupno za dalj­nju kri­tičku ana­lizu. Obuhvaćeni su pro­jekti koji su bili samo­ini­ci­rani, nas­tali autor­skim eks­pe­ri­men­ti­ra­njem s novim medi­jima, koji su uni­jeli kon­cep­tu­alne, dizaj­ner­ske, medij­ske i teh­no­lo­ške novosti, te su tako zna­čajno utje­cali na lokalnu scenu. Radi se o ino­va­tiv­nim, istra­ži­vač­kim i pro­gre­siv­nim rado­vima koji razu­miju nove medije kao spe­ci­fi­čan oblik komu­ni­ka­cije, a ne kao teh­no­lo­šku zamjenu za “stare medije”.
 

 

Razvoj dizajna u podru­čju novih medija u hrvat­skom kon­tek­stu pro­ma­tran je u tri glavne faze, koje nisu nužno u odnosu line­ar­nog vre­men­skog sli­jeda, već se, kako je vid­ljivo iz pri­ka­za­nih pri­mjera, ispre­pleću na rubo­vima, tj. odvi­jaju kat­kad istovremeno.

Prva faza zapo­či­nje pojav­lji­va­njem inter­net mreže u Hrvatskoj, koja je u početku pri­sutna preko aka­dem­ske CARNet mreže i neo­vis­nih cyber­caffe barova, a nas­tav­lja se uspos­tav­lja­njem dizaj­ner­ske scene u ovom podru­čju. Radove ove faze odli­kuje zaokup­lje­nost autora radošću stva­ra­nja, slo­bo­dom, demo­kra­tič­nosti i nekon­tro­li­ra­nosti, te teh­no­lo­škom demo­kra­ti­za­ci­jom novih medija.

dru­goj fazi, od sre­dine 2000-ih godina, novi mediji pos­taju sve više mains­tream mediji, čime pomalo zavr­šava prva eks­pe­ri­men­talna faza. Postavljaju se web stan­dardi, a upo­treb­lji­vost i pris­tu­pač­nost pos­taju naj­z­na­čaj­niji ele­menti medija. Razvojni pro­ces odli­kuje podjela pos­lova i pro­fe­si­onalna produkcija.

Usporedo s pret­hod­nom fazom jav­ljaju se pro­cesi ponov­nog uspos­tav­lja­nja raz­li­kov­nosti i eklek­tič­nosti dizajna, koja se oči­tuje kod web sje­di­šta gdje je korisnik/autor ujedno i dizaj­ner (npr. MySpace). Formiraju se nove plat­forme, koje se koriste pos­to­je­ćim kao pro­duk­cij­skim ele­men­tima (FlickrVimeo,YouTube i slična sje­di­šta pos­taju novi ele­menti dizajna). Zapravo, dolazi do pro­cesa koji se mogu nazvati “dizajn bez dizajna”, gdje se nove vizu­alne forme i suče­lja inte­rak­cije for­mi­raju od već pos­to­je­ćih sje­di­šta i nji­ho­vih suče­lja. Dizajnerska praksa nije više nužno teme­ljena na vizu­al­nom ili tak­til­nom otje­lov­lje­nju, već se može ostva­riti i na nema­te­ri­jal­nim razi­nama (pri­mje­rice, dizaj­ni­ra­njem interakcija).
 

 

Hrvatska dizaj­ner­ska praksa u podru­čju novih medija je tije­kom svo­jih pet­na­est godina povi­jesti, od polo­vice deve­de­se­tih godina proš­log sto­ljeća do danas, prošla put od počet­nog odu­šev­lje­nja kon­cep­tu­al­nim, dizaj­ner­skim, medij­skim i teh­no­lo­škim moguć­nos­tima “novih medija” do uspos­tav­lja­nja pro­duk­cij­skih i obli­kov­nih stan­darda mains­tream medija. Značajno je da je u tom pro­cesu ostva­reno legi­ti­mi­ra­nje ovog podru­čja dizajna, koji je danas rav­no­pra­van dio hrvat­ske dizaj­ner­ske scene. Očito je da će u idu­ćem raz­dob­lju razvoja dizaj­ner­ske prakse biti pre­poz­nati i zanim­ljivi oni autori i auto­rice koji budu dizaj­ni­rali komu­ni­ka­cij­ske i inte­rak­cij­ske pro­to­kole koji će unu­tar novih medija stva­rati nove vri­jed­nosti i zna­če­nja, tj. nepres­tano stva­rati nove “nove medije”. Radi se o auto­rima koji će svo­jim anga­ži­ra­nim, pro­ak­tiv­nim i eks­pe­ri­men­tal­nim pris­tu­pom, pro­pi­ti­va­njem odnosa teh­no­lo­gije i koris­nika (druš­tva), kons­tantno “dizaj­ni­rati nove medije”.

Istraživanje je pre­zen­ti­rano u svib­nju 2011. godine kroz izložbu oda­bra­nih 30 radova u gale­riji Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva u Zagrebu. Izložba i raz­go­vor su pred­stav­ljali zavr­šni korak, pri­kup­lja­nje final­nih spoz­naja i reflek­sija prije objave knjige koja detaljno i trajno doku­men­tira ovo istraživanje.

http://​dvk​.umas​.hr/​n​o​v​i​m​e​d​iji
 

 

Članak je pre­uzet sa bloga o dizajnu inte­rak­cija – Interakcije.

, , , , , , , , , , , ,

mitrovic_8
mitrovic_7
mitrovic_10
mitrovic_6
mitrovic_12
mitrovic