DVK

Prijepis razgovora sa Rutom

dizajn, Intervjui, Tekstovi

30. 09. 2015.

Razgovor nakon raz­go­vora zbog zložbe sa Dejanom Dragosavcem Rutom iz Nove Gradiške, par­don – iz Zagreba. Score: font – 92; ono – 67; mis­lim – 39; Arkzin – 30; Kršić – 20.

Studije slučajeva (Ruta u MKC‑u)

dizajn

13. 09. 2015.

Veliki lju­bi­telj tipo­gra­fije i dizajna tipo­graf­skih pisama, višes­truko nagra­đi­vani dizaj­ner Dejan Dragosavac zvan Ruta 24.9.2015. izlaže u MKC‑u Split.

Spekulativna knjižica

dizajn, IxD, translated

15. 05. 2015.

Knjiga/katalog/reader “Uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu: Eutropija, stu­dij slu­čaja” prati/dopuna je izložbi “Dizajn fik­cija: Eutropija – uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu”. Knjižica je dvo­je­zična i daje uvid u spe­ku­la­tivni dizajn, odnosno kri­tički dizajn, odnosno dizajn interakcija.

Interakcije 2015 – poziv

dizajn, IxD, radionice, translated

03. 03. 2015.

Tema ovo­go­diš­nje Interakcije radi­onice su alter­na­tivne sadaš­njosti, a baviti će se istra­ži­va­njima odnosa teh­no­lo­gije i druš­tva. Ovim putem se pozi­vaju svi stu­denti koji su željni pre­is­pi­tati uloge i defi­ni­cije dizajna i dizaj­nera u današ­njem svi­jetu, kul­turi i indus­triji, da se jave na interakcije@​umas.​hr.

Predavanje i knjiga Ivice Mitrovića u galeriji Poola

dizajn, Fazan, IxD

01. 04. 2014.

U pul­skoj gale­riji Poola, u petak, 4.4.2014. s počet­kom u 19.00 sati, Ivica Mitrović će u obliku jed­no­sat­nog pre­da­va­nja pred­sta­viti knjigu, odnosno istra­ži­va­nje “Dizajniranje novih medija, Dizajn i novi mediji – hrvat­ski kon­tekst (1995 – 2010)”.

za Transfer

dizajn, IxD

30. 12. 2013.

Za potrebe izložbe “Transfer 1995. – 2010. / Otvoreni arhiv vol. 1” u gale­riji Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva, izra­đene su ulazne naprave i suče­lja za pre­gled video sadržaja.