Interakcije

Spekulativna knjiga

dizajn, IxD, translated

02. 04. 2016.

Knjiga/katalog/reader “Spekulativnost” prati/dopuna je izložbi “Spekulativnost” (2.4. – 12.6. 2016., La Triennale di Milano (XXI)).

Spekulativna knjižica

dizajn, IxD, translated

15. 05. 2015.

Knjiga/katalog/reader “Uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu: Eutropija, stu­dij slu­čaja” prati/dopuna je izložbi “Dizajn fik­cija: Eutropija – uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu”. Knjižica je dvo­je­zična i daje uvid u spe­ku­la­tivni dizajn, odnosno kri­tički dizajn, odnosno dizajn interakcija.

Predavanje i knjiga Ivice Mitrovića u galeriji Poola

dizajn, Fazan, IxD

01. 04. 2014.

U pul­skoj gale­riji Poola, u petak, 4.4.2014. s počet­kom u 19.00 sati, Ivica Mitrović će u obliku jed­no­sat­nog pre­da­va­nja pred­sta­viti knjigu, odnosno istra­ži­va­nje “Dizajniranje novih medija, Dizajn i novi mediji – hrvat­ski kon­tekst (1995 – 2010)”.

Knjiga: Dizajniranje novih medija

dizajn, IxD, Tekstovi

11. 12. 2012.

U petak, 7. pro­sinca 2012. na Umjetničkoj aka­de­miji u Splitu pre­zen­ti­rana je knjiga Dizajniranje novih medija, Dizajn i novi mediji – hrvat­ski kon­tekst (1995−2010), autora Ivice Mitrovića.

Happy Interactions

dizajn, IxD, Tekstovi, translated

09. 11. 2011.

Diplomski pro­jekt Olega Šurana na stu­diju Dizajna u novim medi­jima Umjetničke aka­de­mije u Splitu kri­tički pro­pi­tuje današ­nje široko kori­štene kon­cepte inte­rak­cije čovjeka i raču­nala (prije svega kla­sične ulazne ure­đaje kao što su miš i tip­kov­nica, te meta­fore koje koriste gra­fička koris­nička sučelja).