HDLUI

Milton Glaser – Crtanje je promišljanje

dizajn

19. 02. 2016.

Izložba jed­nog od naj­ve­ćih svjet­skih živu­ćih ilus­tra­tora i dizaj­nera Miltona Glasera “Crtanje je promišljanje/Drawing is Thinking”, otvo­riti će se u čet­vr­tak 25.2.2016. u 19.00 sati, u HDLU Istre.

No-ordung 19612

dizajn

05. 11. 2014.

Multimeridijan – bienalna izložba suvre­mene umjet­nosti u orga­ni­za­ciji Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­nika Istre.

Cinemaniac Paper movies

dizajn, translated

20. 07. 2014.

Cinemaniac je kon­ti­nu­iran više­go­diš­nji istra­ži­vački i izlož­beni pro­jekt koji nas­taje iz želje za pred­stav­lja­njem radova iz svi­jeta umjet­nosti i filma, radova koji nas­taju na ras­križju medija, gdje film­ski fes­ti­val pruža kon­tekst i orga­ni­za­cij­ski okvir.