Velike daleke ravnine u Rijeci

dizajn, Fazan, umjetnost

28. 04. 2014.

Fotografirao Hassan Abdelghani

U riječ­koj Galeriji (Korzo 28/1), u petak 2.5.2014., otvara se izložba “Velike daleke rav­nine” Olega Morovića, Andija Pekice i Olega Šurana. Izložba će se sas­to­jati od dizaj­ner­skih, sli­kar­skih i pjes­nič­kih ostva­re­nja, kao svo­je­vr­sni uvod u stva­ra­laš­tvo autor­skog trojca.

Odabrani radovi obu­hva­ćaju zad­nje tri godine dizaj­ner­skog stva­ra­laš­tva Olega i Olega (pla­kati za INK, razne knjige, logo­tipi, radi­onice, …), te Andijevog sli­kar­skog stva­ra­laš­tva (serija “Veliki Blek, novi pjes­nici, pro­zirni psi i mi, dečki sa Stoje”). Ovi se radovi, uz časo­pis za poeziju Polet, izlažu kao čiste vre­men­ske činje­nice, dok se web sje­di­šte www​.nako​nju​smo​.net pred­stav­lja kao velika arhiva – veliki nara­tiv trojca.

Oleg Morović i Oleg Šuran bivši su uče­nici Andija Pekice (ŠPUD Pula). Od 2011. godine skupno dje­luju kroz likovne izložbe i časo­pis za poeziju Polet. Šuran tre­nutno radi na europ­skom pro­jektu UrbanIxD, te obnaša duž­nosti asis­tenta na DVK/UMAS, Morović radi u tiskari, a Pekica je taman napra­vio navod­nja­va­nje za pomi­dore. Troje autora više su puta izla­gali na skup­nim i samos­tal­nim izlož­bama u hrvat­skoj i ino­zem­s­tvu. Njihov rad odli­kuje visoka vizu­alna i kon­cep­tu­alna promišljenost.

Izložbu orga­ni­zira udruga Drugo more.

, ,

test2272