izložba

Iza velikih dalekih ravnina

umjetnost

06. 06. 2017.

U gale­riji Rigo, u Novigradu, proš­log se petka otvo­rila dugo oče­ki­vana izložba, izložba sezone – Iza veli­kih dale­kih rav­nina, Olega Morovića, Olega Šurana i Andija Pekice.

Studije slučajeva (Ruta u MKC‑u)

dizajn

13. 09. 2015.

Veliki lju­bi­telj tipo­gra­fije i dizajna tipo­graf­skih pisama, višes­truko nagra­đi­vani dizaj­ner Dejan Dragosavac zvan Ruta 24.9.2015. izlaže u MKC‑u Split.

Spekulativna knjižica

dizajn, IxD, translated

15. 05. 2015.

Knjiga/katalog/reader “Uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu: Eutropija, stu­dij slu­čaja” prati/dopuna je izložbi “Dizajn fik­cija: Eutropija – uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu”. Knjižica je dvo­je­zična i daje uvid u spe­ku­la­tivni dizajn, odnosno kri­tički dizajn, odnosno dizajn interakcija.

city | data | future u Puli

Fazan, IxD, translated

24. 01. 2015.

Izložba city | data | future europ­skog pro­jekta UrbanIxD biti će pri­ka­zana u Puli, u Augustovom hramu, od 30. 1. do 13. 2. 2015. kao dio 10. Noći muzeja, u orga­ni­za­ciji Arheološkog muzeja Istre uz podr­šku umjet­ničke orga­ni­za­cije Fazan.