Oleg Morović u MSU Istre

Fazan, Polet, umjetnost

16. 08. 2016.

U Muzeju suvre­mene umjet­nosti Istre pos­tav­ljena je izložba Olega Morovića pod nazi­vom Polet 41 u tra­ja­nju od 12.8. do 2.10.2016.

Oleg Morović (Pula, 1987.)  jedan je od novih i vrlo bit­nih kre­ativno – artis­tič­kih ino­va­tora grada Pule. Kako je u tom gradu zavr­šio Školu pri­mi­je­njene umjet­nosti i dizajna logično je da radi kao dizaj­ner, gdje je svo­jim lucid­nim gra­fič­kim rje­še­njima već zado­bio dužnu paž­nju stručne, a i ostale jav­nosti. Tijesno sura­đuje s Olegom Šuranom pa taj dvo­jac suve­reno vlada novom obli­kov­nom stvar­nošću. Zajedno svi­raju u bendu (Cnjotfihter?), a u kola­bo­ra­ciji s Andijem Pekicom izdaju časo­pis Polet koji se bavi knji­žev­nim i likov­nim obja­vama uglav­nom nave­dene tro­jice autora. Taj fan­zin povre­meno izlazi još od 2007. godine, a pošto je bes­pla­tan, zbog fiskal­nih uredbi Hrvatske države one­mo­gu­ćena je nje­gova dis­tri­bu­cija na kios­cima, knji­ža­rama, voćar­nama i mes­ni­cama. Tiska se u manjim koli­či­nama i na raz­nim for­ma­tima, ovisno koliko škart papira ostane u tiskari. Ako nije ostalo ništa, ili je vlas­nik tiskare ustao na lijevu nogu, časo­pis se objav­ljuje na webu nako­nju­smo, te je do sada objav­ljeno impre­siv­nih 43 bro­jeva. Oleg Morović odlu­čio je poka­zati svo­jih deset autor­skih crteža ili ilus­tra­cija rađe­nih za 41. broj tog među­na­rodno priz­na­tog časo­pisa koji nema nikakve veze sa zagre­bač­kim Poletom, osim što je barem jed­nako subver­zi­van. Taj broj nije isku­sio radost tiska­nja, jer Andi (Pekica) nije dao da ide u tisak jer su Olegovi radovi bili bolji od nje­go­vih, pa mu je bio lagani bed. Stoga je Oleg zamo­lio MSUI/MACI da izloži te nje­gove crteže jer kaže da je taj muzej naj­bo­lji na svi­jetu, da ga jako voli i da samo u njemu želi izla­gati. U biti, fora mu je da ima prije samos­talku od Andija.

—Mladen Lučić

, , , ,

oleg_morovic_msui