Nakonjusmo na MOP‑u

dizajn, Na konju smo

14. 05. 2014.

Tomek je car. I Tomek nas je kon­tak­ti­rao da odr­žimo kratku pre­zen­ta­ciju našeg rada (ili čega god) na 3. MOP‑u, fes­ti­valu mul­ti­me­dije u Varaždinu.

Trodnevni pro­gram fes­ti­vala ispu­njen je pre­da­va­njima, radi­oni­cama i kon­cer­tima. Radi se o teore­ti­ča­rima, dizaj­ne­rima, mul­ti­me­di­jal­nim umjet­ni­cima, glaz­be­ni­cima i osta­lim (kako kažu) “kre­ativ­cima”.

MOP 3 – fes­ti­val mul­ti­me­dije: 22. – 24.5.2014.

Fotkao Hassan

Mi ćemo pri­čati o raz­lo­zima za Fazanom i nako​nju​smo​.net, spo­me­nuti par pro­je­kata i poku­šati opi­sati našu spiku.

Vizualni iden­ti­tet 3. MOP‑a napra­vio je Marko Hrastovec uz pomoć Audree pisma. Web napra­vili Fran Mubrin (dizajn) i Dino Trojak (kod).

MOP 3 Program

Četvrtak 22.5.2014.

Petak 23.5.2014.

Subota 24.5.2014.

, , ,

NKS_MOP