predavanja

Fluid 2015

dizajn

24. 04. 2015.

Počeo novi Fluid. Ovo je treći, i odr­žati će se u dva bloka – 24. do 29. 4. (Cetinje – Bar) i 7. do 8. 5. (Cetinje – Podgorica).

Nicholas Mortimer u Pooli

Fazan, translated

10. 12. 2014.

U gale­riji Poola (Kandlerova 14, Pula) Nicholas Mortimer će 12.12.2014. (petak), u 18.30 sati odr­žati pre­da­va­nje o svom rad u polju spe­ku­la­tiv­nog, odnosno kri­tič­kog dizajna.

city | data | future izložba

dizajn, IxD, Tekstovi, translated

05. 07. 2014.

Pretpremijera izložbe europ­skog pro­jekta UrbanIxD otvo­rena je 3. 7. 2014. pre­da­va­njem Jamesa Augera, u gale­riji Muzeja grada Splita. Okosnica izložbe je pro­pi­ti­va­nje utje­caja teh­no­lo­gije na našu grad­sku svakodnevnicu.

Nakonjusmo na Fluidu

Fazan, Na konju smo

27. 05. 2014.

Ekipa u Cetinju već drugu godinu za redom orga­ni­zira dizajn forum Fluid. Fluid je podi­je­ljen u dva bloka: 24. – 30. 4. i 9. – 13. 6. 2014.

Nakonjusmo na MOP‑u

dizajn, Na konju smo

14. 05. 2014.

Tomek nas je kon­tak­ti­rao da odr­žimo kratku pre­zen­ta­ciju našeg rada na 3. MOP‑u, fes­ti­valu mul­ti­me­dije: 22. – 24. 5. 2014. u Varaždinu.

Predavanje i knjiga Ivice Mitrovića u galeriji Poola

dizajn, Fazan, IxD

01. 04. 2014.

U pul­skoj gale­riji Poola, u petak, 4.4.2014. s počet­kom u 19.00 sati, Ivica Mitrović će u obliku jed­no­sat­nog pre­da­va­nja pred­sta­viti knjigu, odnosno istra­ži­va­nje “Dizajniranje novih medija, Dizajn i novi mediji – hrvat­ski kon­tekst (1995 – 2010)”.

UrbanIxD prezentacije i publikacije

dizajn, IxD, radionice, Tekstovi

30. 11. 2013.

Nakon super uspješne ljetne škole dizajna inte­rak­cija, koja je odr­žana u kolo­vozu u Splitu, u sklopu UrbanIxD pro­jekta su zapo­čele aktiv­nosti oko pri­pre­ma­nja izložbe koja bi pre­zen­ti­rala i pro­pi­ti­vala kako će izgle­dati naši gra­dovi buduć­nosti i što to znači dizaj­ni­rati u kon­tek­stu teh­no­lo­ški pro­ši­re­nog grada budućnosti.