Kako je Dunda?

dizajn

05. 10. 2012.

Plakat za kaza­lišnu pred­stavu “Kako je Dunda spa­sila domo­vinu” (Istarsko narodno kaza­li­šte, INK).

 

Za vri­jeme Francusko-pru­skog rata šaro­liko druš­tvo koči­jom bježi iz fran­cu­skog grada Rouena. Dramu je napi­sao Slobodan Šnajder, a zas­no­vana je na pri­po­vjetci “Boule de Suif” Guya de Maupassanta. U pred­stavi se ele­men­tima kome­dije ispi­tuju odnosi druš­tve­nih uloga i sta­leža, poli­tike. Drugim rije­čima, uloge u diho­to­miji mi/oni se kons­tantno izmjenjuju.

, , ,

Kako-je-Dunda-spasila-domovinu_plakat