INK

Kako je Dunda?

dizajn

05. 10. 2012.

Plakat za kaza­lišnu pred­stavu “Kako je Dunda spa­sila domo­vinu” (Istarsko narodno kaza­li­šte, INK).

Plakt za 17. MKFM

dizajn

30. 06. 2012.

Plakat za 17. MKFM (Međunarodni kaza­lišni fes­ti­val mla­dih u Puli) otis­nut je na 80g/m2 Pamoclassic papiru u dvije boje (tamno plava i crvena).

Mistero Buffo, prešarani plakat

dizajn

20. 06. 2012.

Plakat za kaza­lišnu pred­stavu “Mistero Buffo”. Do nepre­poz­nat­lji­vosti je pre­ša­rano prvotno (tuđe) rije­še­nje pla­kata, zadr­ža­va­jući kom­po­zi­ciju i osla­nja­jući se na polo­žaj figure.