Moj frend Morović dolazi u Split

Tekstovi, umjetnost

04. 04. 2019.

O.Š.

ili Demistifikacija umjetnosti

(Osvrt prije izložbe)

Ako ćemo suditi o samom radu, ubrzo ćemo zaklju­čiti kako se tu radi o puno lije­pih stvari, no ne i uzvi­še­nim, i tu nema ničeg lošeg. Jedino loše u tome jest naš vlas­titi sud lije­pog (i uzvi­še­nog). Dijelovi i cije­line, meta i nad, su u kons­tant­noj izmi­jeni, i već prvi pogled na autora reči će da su radovi tek pres­lika nje­go­vog lika, koji je za uzvrat pres­lika njega samog (za one koji su uvje­reni u diho­to­miju ljud­skog bića) – e.g. teto­vi­rane ruke. Kada vidite Morovića sam lik daje nas­lu­titi da nije dio mase, iako bismo ga lako mogli smjes­titi u skej­tere i even­tu­alno hip­s­tere, no i tada se osjeti da nije baš ‘lego’. Slična je fora i sa ovim rado­vima – imaš filing da tu nešto ima, ali nisi posve sigu­ran niti ima li ičega, niti što jest to čega možda ima.

Porno mix plaža golica naše pod­svi­jesno i nesvi­jesno, arhe­tip­sko – tko, što, uloga i zna­čaj? Ne nudi rije­še­nje, niti put, niti istra­ži­va­nje, nesi­gurno je – i to tka oblak (auru) ori­gi­nala koji se mota oko njega, nje­gova rada i djelovanja.

One-off, ruke istoč­kane teto­va­žama, hrpa okvira, pje­sme-crtice, duho­vito, pomalo neo­če­ki­vano (možda zato i jest duho­vito). Sve u koma­di­ćima, polu­mis­lima, ide­jama, u tre­nutku koji je došao i (odavno) pro­šao. Ovo upu­ćuje na ležer­nost život­nog stila, na poče­tak 21. st., na nos­tal­giju za 90-ima — koje su naša sta­rija braća i ses­tre živjeli, ali mi smo nos­tal­gični‽ — na apa­tičnu dis­tan­ci­ra­nost i opće­nitu neza­in­te­re­si­ra­nost. U nemo­guć­nosti spa­ja­nja tih dije­lova u neku oznaku, autor je pri­si­ljen živjeti auten­tično. Ovaj je rad utje­lov­lje­nje auto­rove borbe između auen­tič­nog života i života u lošoj vjeri, borbe u kojoj se kraj ne nazire, i kao jedini logički zaklju­čak Moroviću se pred­stav­lja apsurd.

Apsurdno je izlo­žiti 100+ komada ičega, ako nisi mini­ma­list ili arte-pove­rist 20. st. Apsurdno je sta­viti ška­lin da bi vidio što se nalazi na 3 m, apsurno je to napra­viti (kao posje­ti­telj). Apsurdno je doći iz Fažane u Split i izla­gati u Domu, u Maveni. Apsurdno je nositi suna­čane naočale zimi, a još apsurd­nije u zatvo­re­nom pros­toru (osim ako niste Boris Ljubičić – op. A. P. ) . Split (Dom) je lego Porno mix plaži kao budali šamar. Ali Porno mix plaža Splitu (Domu) nikako ne liježe, i to upravo zbog zna­kov­lja i auten­tič­nosti kojom je izložba pro­žeta. Formalno odgo­vara, ali sadr­žajno baš i ne.

Kao dokaz svih ovih tvrd­nji, samoj vri­jed­nosti radova i suvre­me­nosti autora nudim i činje­nicu da su una­toč peri­odič­noj zain­te­re­si­ra­nosti autora za izla­ga­njem, oni izla­gani u MSUI/MACI (Muzej suvre­mene umjet­nosti Istre, Pula), te gale­riji Rigo (Lapidarium, Novigrad), te da je njih 20-ak i otkup­ljeno. No i sama činje­nica da se takva osoba odlu­čila izla­gati, a ne lagati, tre­bao bi biti dovo­ljan raz­log da publika Splita radu posveti više od leti­mič­nog pogleda uz bes­platno piće, pod uvje­tom da je pro­ma­trač u moguć­nosti išči­tati poruku (koja nedos­taje) i inten­ciju (koje je pre­gršt) autora. Ako umjet­nošću može biti izmet u kon­zervi, odjeća bačena pred skul­p­tu­rom nage Venere, jebena lopata za sni­jeg… Porno mix plaža je sve to za našu gene­ra­ciju, a Morović ne želi raz­go­va­rati, nego dobacivati.

***

E, ali to nije rad! Sjebao te je. Porno mix plaža je izla­gački kon­cept “zamiš­ljen kao serija izložbi koja pre­zen­tira rad, ali ne kroz same radove nego pro­ces rada – kopa­nje kroz nji­hov stu­dio, kroz nji­hove otpatke i skice, sve što se nađe to se izlaže… demis­ti­fi­ka­cija umjet­nosti”. On izvlači nevid­ljivi dio rada u javnu sferu, i tom rad­njom omo­gu­ćuje pro­ma­traču intimnu spoz­naju auto­ro­vih ‘tek­s­tova’. Kontradiktorno, na prvo mjesto obje­di­njeno stav­lja sam čin stva­ra­nja i sve ono što mu pret­hodi, negi­ra­jući same radove, koje drži u poza­dini (u našem zna­nju, sje­ća­nju i moguć­nosti deduk­cije iz izlo­že­nog). Ovim kon­cep­tom Morović odgo­vara na “to sam mogao/la i ja napra­viti” i “za ovo mu/joj treba 20 min a košta 10.000€” sa “ali nisi” i “ne, tre­balo mu/joj je cijeli život do tog trenutka”.

Ali u prvoj i dru­goj izložbi uvr­stio je samo sebe (držite gore nave­deni kon­cept stalno u poza­dini, iako for­malno nije zaži­vio). I ovdje nas­taje sukob onog pod­lož­nog, druš­tveno pri­hvat­lji­vog pona­ša­nja (kon­cept, umjet­nost, izložba) i egzis­ten­ci­ja­lis­tičke krize indi­vi­due (kako sebe obli­ko­vati, reali­zirti i smjes­titi unu­tar druš­tva). Kako se samo usu­đuje tako drsko izla­gati svoj rad u svo­joj kus­to­skoj kon­cep­ciji? Kako pla­nira eks­pli­citno govo­riti o samome sebi unu­tar ‘tek­sta’ nami­je­nje­nog nekim drugima?

Tu se radi o nas­to­ja­nju govora bez jezika. O nas­to­ja­nju dje­lo­va­nja bez djela. Duhovitoj mime­tici. Ne radi se o izla­ga­nju nečega, ali radi se o izložbi, i u ovom kon­tek­stu Morović se bavi for­mal­nošću i este­ti­za­ci­jom (što je možda samo rezul­tat pro­fe­si­onalne defor­ma­cije – naime Morović je gra­fički dizaj­ner), a caka je u svemu prije, nakon, van i okolo same izložbe i radova (ali ne i pro­cesu!). Caka je u onome što je van nje­go­vih ruku. Na “otku­piti ćemo tvoj rad” Morović odgo­vara sa “stajl”. On plovi u tome, ali ne kao Gildo Bačević, Goran Škofić, Vice Tomašević, Lana Stojićević, etc. umjet­nici “mlađe gene­ra­cije”, već kao “stajl, zakon, može”. Njega to ne zanima — sve te ras­prave, poz­nans­tva, umre­ža­va­nja, aktu­al­nost u svi­jetu umjet­nosti, anga­ži­ra­nost, pro­pit­ki­va­nje medija — ali ga ti odnosi blago zabav­ljaju. On a pri­ori ostav­lja pros­tor za inter­pre­ta­ciju, koja je u svo­joj suštini besmis­lena. Njegova je poruka jasna iako ne poz­na­jemo zna­kove (ili si ne želimo, barem ne javno, to priznati).

Po mome sudu, ovo je vred­nije od ⁵⁄₆ izložbi (ali i doga­đaja) u ovome gradu. Danas, i to ne samo ovdje, Porno mix plaža zbi­lja jest neizos­ta­van dio istar­ske (a pose­bice hrvat­ske) umjet­ničke scene – može nam slu­žiti kao rječ­nik za tekst koji jest druš­tvo post (ili post-post) moder­nizma i nje­go­vih kul­tur­nih (barem umjet­ničko-izla­gač­kih) dosega.

Bitno je napo­me­nuti i to da Morović u Split dolazi sa Šefom i Nikolom. Ima svoj possie. Drago mi je da je opet došao u Split (zad­nji put smo sni­mili ful dobar album ovdje), ali nisam voljan dub­lje obra­đi­vati for­malne aspekte i pro­cese nas­tanka radova, jer za odgo­va­ra­jući okvir pro­ma­tra­nja izložbe sma­tram ono ranije spo­me­nuto: sagle­dati, koliko to okol­nosti dopu­štaju, ono izvan radova – izložbu i sve što joj pret­hodi, što ju nas­tav­lja i okružuje.

P. S. Prodor toga što je u samu izložbu, odnosno ključ izložbe (iako bana­lan) jesu škale!

Oleg Morović | foto: Hassan Abdelghani