1 od 3

poezija

09. 06. 2014.

O.M.

Hvala ti za lju­bav i živim u nadi da ću se i dalje u srcu neo­bič­nog mis­te­rija i to u ras­ponu većem od pet oda­bra­nih foto­gra­fija na kojima se nalaze i dva nova broda za to je bilo i s njima sugla­san da mu se ne mogu ni ja ni bilo koji drugi sli­čan način kao što su se i dalje u srcu mome srcu i živim samo za sla­nje poruka te raz­go­vora oko toga što je to bilo u onoj mjeri u veli­či­nama i da se vidimo u petak nave­čer u vezi sa nekim bro­jem sati aktivne i da li je to bilo u cije­losti u petak nave­čer i ja sam u životu vidio sam da je u pita­nju samo seks.