video

Sretni Domagoj

Prvi spot grupe Cnjotfihter? snim­ljen je za pje­smu Sretni Domagoj. Pjesma opi­suje epi­zodu u životu nesret­nog dje­čaka Domagoja. Domagoj u rije­čima utjehe svo­jih pri­ja­te­lja spoz­naje koliko je zapravo sre­tan u životu, te da će i naj­teži tre­nutci u životu proći.

Boombarstick

dizajn

15. 08. 2013.

Boombarstick – Urban Arts & Music fes­ti­val je neo­vi­san i bes­pla­tan fes­ti­val, koji je po prvi put odr­žan počet­kom ljeta 2013. godine u malom istar­skom gra­diću Vodnjanu.