Tanja Draškić Savić

Media Mediterranea 18

dizajn, Radovi

18. 08. 2016.

Plakat za Media Mediterranea, fes­ti­val udruge Metamedij iz Pule, foku­si­ran na novo­me­dij­ske prakse i teoriju.

Za 18. Sa(n)jam knjige u Istri

dizajn, Fazan

30. 12. 2012.

Vizualni iden­ti­tet 18. “Sa(n)jam knjige u Istri” gra­đen je oko jakih i kon­tras­t­nih boja, sukob­lju­ju­ćih tipo­graf­skih pisama i ideje “medi­te­ran­skog bazena”.

za Pulski đir

dizajn

10. 06. 2012.

Plakat, kata­log, poziv­nice, i lagano pos­tav. “Pulski đir – mjesta memo­rije grada” je pro­jekt stu­de­nata 1. godine diplom­skog stu­dija kul­ture i turizma. Biti će izlo­ženi pred­meti i slike, koji se odnose na mjesta izla­zaka i zabave u Puli od 1950. godine do današ­njih dana.