physical computing

ŠPUD14: radionica, izložba i zaključak

dizajn, IxD, radionice

02. 04. 2014.

Učenici Škole pri­mi­je­nje­nih umjet­nosti i dizajna u Puli pet su se dana hva­tali u koštac sa novim ter­mi­nima, teh­no­lo­gi­jama, ide­jama i rit­mom rada. Nakon nas­tave, uče­nici su osta­jali od 16.00 do 20.00 kako bi osmis­lili, a zatim i izra­dili ani­ma­cije i kon­trolne kutije.

za Transfer

dizajn, IxD

30. 12. 2013.

Za potrebe izložbe “Transfer 1995. – 2010. / Otvoreni arhiv vol. 1” u gale­riji Hrvatskog dizaj­ner­skog druš­tva, izra­đene su ulazne naprave i suče­lja za pre­gled video sadržaja.

Električne roženice

dizajn

01. 05. 2010.

Studentski rad, inte­rak­tivni objekt (glaz­beni ins­tru­ment), pri­mjer je ugrad­be­nog raču­nar­stva.