Lapidarium

Moja priča

dizajn, Radovi

07. 08. 2020.

Knjižica u kojoj Sonja Ritoša piše o proš­losti i sadaš­njosti, o sebi i dru­gima. 100 fon­tova. Dobro ispalo.

Iza velikih dalekih ravnina

umjetnost

06. 06. 2017.

U gale­riji Rigo, u Novigradu, proš­log se petka otvo­rila dugo oče­ki­vana izložba, izložba sezone – Iza veli­kih dale­kih rav­nina, Olega Morovića, Olega Šurana i Andija Pekice.