FMK

Crvene knjige, 2. tir

dizajn

01. 11. 2014.

Opet obli­ko­va­nje dviju knjiga (i korica) za beograd­ski Centar za medije i komu­ni­ka­cije. Knjige “Komunistički hori­zont” Jodi Dean i “Aktualnost komu­nizma” Bruna Bosteelsa dio su nji­hove edi­cije Vreme Trešanja.

Crvene knjige

dizajn

02. 11. 2013.

Oblikovanje dviju knjiga (i korica) za beograd­ski Centar za medije i komu­ni­ka­cije. Knjige fran­cu­skog filo­zofa Alaina Badioua “Buđenje isto­rije” i “O mrač­nom slomu” dio su nji­hove nove edi­cije Vreme Trešanja.