Cinemaniac

Cinemaniac Paper movies

dizajn, translated

20. 07. 2014.

Cinemaniac je kon­ti­nu­iran više­go­diš­nji istra­ži­vački i izlož­beni pro­jekt koji nas­taje iz želje za pred­stav­lja­njem radova iz svi­jeta umjet­nosti i filma, radova koji nas­taju na ras­križju medija, gdje film­ski fes­ti­val pruža kon­tekst i orga­ni­za­cij­ski okvir.