MTN#13

dizajn, Radovi

22. 03. 2018.

Transnacionalizmi je tema. Aleksandar je po dola­sku zate­kao Diogena kako spava. Probudio ga je, pred­sta­vio mu se i pitao ga: “Što želiš da ti uči­nim?”. Diogen mu je odgo­vo­rio: “Makni mi se sa sunca”. Zadivljen nje­go­vom reak­ci­jom i jed­nos­tav­nošću, Aleksandar Makedonski je rekao: “Da nisam Aleksandar (Veliki) Makedonski, bio bih Diogen iz Sinope.” Drugo more organizira.

tisak
off­set, 2 pantonke
papir
neki off­setni bez­drvni nepremazani
for­mat
680 × 980 mm

, , ,

MTN#13 plakat