Moja priča

dizajn, Radovi

07. 08. 2020.

Knjižica u kojoj Sonja Ritoša piše o proš­losti i sadaš­njosti, o sebi i dru­gima, a ponaj­prije o obi­te­lji, o mjes­tima i gra­do­vima u kojima je kraće ili dulje živjela, o pri­je­đe­nim puto­vima i osje­ćaj­nim iskus­tvima koja je stekla. “U svim tim tur­bu­lent­nim povi­jes­nim mije­nama sre­diš­nje zani­ma­nje nje­zine priče je Pula, ali još više Dajla o kojoj piše s lju­bav­lju i toplinom.

Ova knjiga nije ni auto­bi­ogra­fija, ni memoar, ni bilo kakva pre­cizna kro­no­lo­gija, a ponaj­ma­nje povjes­ni­čar­ski i ide­olo­ški diskurs.

Nije ni riječ o žen­skoj povi­jesti, iako ima niti rodne antro­po­lo­gije ozna­čene fra­zama o žen­skoj ulozi u kući. Knjiga “Moja priča” pogled je na pri­je­đeni put jedne žene, nje­zino viđe­nje i saži­ma­nje osob­nih ljud­skih uspona, padova i pro­mjena, ratova, stra­da­nja, mize­rija, nada­nja, iza­zova iden­ti­teta, nedvoj­be­nosti i tople čovječ­nosti. I na koncu, bez ikak­vih namjera izri­ca­nja sudova, tra­ga­nja za odgo­vo­rima.” —dr​.sc Jerica Ziherl

Ima fotke, pot­pise fotki, nas­love, pod­nas­love, pisma, kratke sti­hove, dopise, … ok je ispalo.

auto­rica
Sonja Ritoša
nak­lad­nik
Muzej‑Museo Lapidarium, Novigrad‑Cittanova
ured­nici
Božidar Cvenček, Jerica Ziherl
tisak
Arty, Umag-Umago
papir
Munken print white 150g/m2, Holmen Book 80g/m2
for­mat
140 × 210 mm
boje
Panton 805 U, pro­cess black
pisma
Nocturno, Surogat, Tesla mono, Mote, IM Fell
nak­lada
200
ISBN
978−953−7608−32−3

, ,

moja priča, blok
moja priča, blok
moja priča, prednja