Media Mediterranea 25

dizajn, Radovi

21. 04. 2023.

Media Mediterranea je fes­ti­val udruge Metamedij iz Pule, foku­si­ran na novo­me­dij­ske prakse i teoriju. E sad je fes­ti­val bio ranije. Ful ranije. A pla­kat treba pri­pre­miti još ranije. A tada nema ni cvi­jeća ni voća ni povrća za to vri­jeme kada je fest ili za to što želiš isko­mu­ni­ci­rati. Onda 3D.

, , ,

plakat za Media Mediterraneu 25