Media Mediterranea 21

dizajn, Radovi

14. 08. 2019.

Media Mediterranea je fes­ti­val udruge Metamedij iz Pule, foku­si­ran na novo­me­dij­ske prakse i teoriju. Tema je Hibridni jezici. Jezici. Pa jezik na pla­kat nego šta.

, , , ,

plakat za Media Mediterraneu 21