Print Zine 2018

radionice

01. 07. 2018.

Prijavite se na bes­platnu radi­onicu izrade fan­zina koja će se odr­žati od 16. do 20. srp­nja u pros­toru urbane kul­ture Kasarna u Fažani.

Fanzin je nepro­fi­ta­bilna i neza­visna publi­ka­cija rađena prema d.i.y. (do it your­self – uradi sam) prin­cipu naj­češće tiskana u manjoj nak­ladi. Radionica Print Zine 2018 edu­ka­tiv­nog je karak­tera te polaz­ni­cima nudi moguć­nost uče­nja osnova izrade fan­zina. Tijekom pet dana, koliko traje radi­onica, polaz­nici će moći obli­ko­vati, otis­nuti i uve­zati svoj fan­zin u edi­ciji od pet pri­mje­raka po polaz­niku. Raditi se može u timu ili indi­vi­du­alno, a polaz­ni­cima će za vri­jeme radi­onice biti osi­gu­rani alati i mate­ri­jal za rad (papiri za crta­nje, škare, lije­pilo, pri­bor za crta­nje, kla­me­rica, PC, pris­tup inter­netu te foto­ko­pirni ure­đaj (b/w), a u izradi mogu koris­titi i vlas­tite mate­ri­jale (foto­gra­fije, tek­s­tove, ilus­tra­cije, prin­teve, časo­pise, knjige, itd.).

Prvog dana radi­onice, u pone­dje­ljak 16. srp­nja u 17 sati u Kasarni u Fažani foto­graf i mul­ti­me­di­jalni umjet­nik Sergej Vutuc odr­žati će uvodno pre­da­va­nje koje je otvo­reno za jav­nost. Vutuc je rođen 1979. godine u Doboju (BiH), odras­tao je u Zagrebu, a tre­nutno živi i radi u Berlinu. Poznat je prije svega po svo­jim eks­pe­ri­men­tal­nim foto­gra­fi­jama te ure­đe­njem broj­nih fan­zina i artzine‑a.

Zadnji dan radi­onice, u petak 20. srp­nja fan­zini će biti pred­stav­ljeni u obliku javne izložbe koja će se odr­žati u 20 sati. Po zavr­šetku radi­onice jedan će pri­mje­rak sva­kog izra­đe­nog fan­zina biti arhi­vi­ran u Fanzinoteci, arhivu neza­vis­nih publi­ka­cija koji se vodi u pros­toru Kasarne.

Sudjelovanje na radi­onici je bes­platno, a svi zain­te­re­si­rani mogu se pri­ja­viti putem e‑maila1. Radionica će se odr­ža­vati u pos­li­je­pod­nev­nim satima, broj polaz­nika je ogra­ni­čen. Voditelj radi­onice je Oleg Morović.

Kasarna pros­tor urbane kul­ture nami­je­njen je aktiv­nom pro­vo­đe­nju slo­bod­nog vre­mena i oživ­lja­va­nju kul­turno-umjet­ničke scene u Fažani kon­ti­nu­ira­nim pro­gra­mima poput film­skih pro­jek­cija, izložbi, kon­ce­rata, edu­ka­tiv­nih radi­onica i pre­da­va­nja. Jedan od glav­nih ciljeva pros­tora tako­đer je oživ­lja­va­nje i pru­ža­nje podr­ške sceni neza­vis­nih izda­vača, autora, umjet­nika, ilus­tra­tora dizaj­nera te stva­ra­nje “art” zajed­nice kroz pro­jekte poput ovog.


  1. kasarnafazana@​gmail.​com 

, , ,

posteri zine