za Lastovo

dizajn

25. 11. 2013.

 

Brzinski vizu­alni iden­ti­tet, pla­ka­tići, fla­jeri i bedževi za seriju doga­đaja na Lastovu. Korišteno pismo Izrezani Fazan.

, , ,

lastovo_nks_2