Spekulativna knjižica

dizajn, IxD, translated

15. 05. 2015.

Knjiga/katalog/reader “Uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu: Eutropija, stu­dij slu­čaja” (Ivica Mitrović, Marko Golub i Oleg Šuran) prati/dopuna je izložbi “Dizajn fik­cija: Eutropija – uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu” (gale­rija HDD, 15. – 29. 5. 2015.).

Knjižica je dvo­je­zična (hrvat­ski i engle­ski) i daje uvid u spe­ku­la­tivni dizajn, odnosno kri­tički dizajn, odnosno dizajn inte­rak­cija. Sastoji se od 72 stra­nice i 5 cije­lina: Uvod u spe­ku­la­tivnu dizaj­ner­sku praksu, “Što ako?” – dve-tri bilje­ške o spe­ku­la­ciji, Intervjui, Hrvatski kon­tekst i Eutropija – stu­dija slu­čaja. Intervjui su rađeni sa nekim od naj­z­na­čaj­ni­jih ljudi tog podru­čja – Anthony Dunne, James Auger, Nicholas Nova, Tobias Revell, Dionysia Mylonaki, Liam Healy, Tuur van Balen, Nicholas Mortimer i Michael Smyth. PDF knji­žice možete pre­uzeti ovdje: link.

Više na Interakcijama.
 

English

For English tran­s­la­tion ple­ase visit Interakcije.

 

 

Tamno plava i sre­brna. Korištena su pisma Thema i Thema Moderato (Nikola Đurek, Typonine). Tiskano u Zelini.

, , , , , , , , , , , , ,

E_sp-diz_kat_12
E_sp-diz_kat_11
E_sp-diz_kat_10
E_sp-diz_kat_09
E_sp-diz_kat_08
E_sp-diz_kat_07
E_sp-diz_kat_06
E_sp-diz_kat_05
E_sp-diz_kat_04
E_sp-diz_kat_03
E_sp-diz_kat_02
E_sp-diz_kat_01