rad i misao

dizajn, Radovi

21. 02. 2021.

Izdavači
Jesenski i Turk + Drugo more
Biblioteka
Rad i misao
Izdanja
Deborah Cowen: Smrtonosni život logis­tike, David Graeber: Besmisleni pos­lovi, Kojin Karatani: Struktura svjet­ske povi­jesti – od načina pro­izvod­nje do načina raz­mjene, Nick Srnicek i Alex Williams: Postkapitalizam i svi­jet bez rada, James Bridle: Novo mračno doba – teh­no­lo­gija i kraj buduć­nosti, Ankica Čakardić: Sablasti tran­zi­cije – Socijalna his­to­rija kapi­ta­lizma, Vivek Chibber: Postkolonijalna teorija i sablast kapitala
U sklopu
pro­grama Dopolavoro pro­jekta Rijeka 2020 – Europska pri­jes­tol­nica kulture
Format
150 × 240 mm
Pisma
Fzn Forum, Nota, Minion Pro
Papir
Holmen book 80 g/m2 za blok, za korice nemam pojma ali imaju mat laminaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , ,

rad i misao logićić
rad i misao
rad i misao
rad i misao
rad i misao
rad i misao
rad i misao
rad i misao