Prijepis razgovora sa Rutom

dizajn, Intervjui, Tekstovi

30. 09. 2015.

Razgovor nakon raz­go­vora zbog izložbe sa veli­kim lju­bi­te­ljem tipo­gra­fije i dizajna tipo­graf­skih pisama, višes­truko nagra­đi­va­nim dizaj­ne­rom Dejanom Dragosavcem Rutom iz Nove Gradiške, par­don – iz Zagreba.

  1. Uvod
  2. Studiranje
  3. Po malo…
  4. Tipografija
  5. Novi dizaj­neri

Uvod

Kako to misliš da je NKS ozbiljno?

Pa za pravo se priča, evo nije da pri­čaš glu­posti, već kao da ono pri­čam za novine ili kao da za nekog ozbilj­nog, za pravo da pri­čamo. To. Jel je il nije. Pitam ono…

Pa kad netko čita će čitat ono što ti kažeš.

Ono znaš, može biti opu­šte­nija atmo­sfera raz­go­vora, a može biti i ozbiljna. Znaš ono: Kolega recite mi, Vi se bavite tim dizajnom?

Gle, ja sam u kanotjeri, ti si lego na kauč… Biti će opuštena.

Onda O.K. Ja oče­ku­jem pitanja.

Pitanja?

Da, neću odgo­va­rat bez pita­nja. Samo da znaš…

Koji stil Ruta?

Molim? Koj stil?

Da, koj stil?

Moj stil?

KOJ STIL?

Koji je stil pitanja?

Ne ne ne. To je pitanje men – koj stil?

A šta koj stil?

Šta ima, šta radiš, kako si, šta se dešava… Koj đir? Ne znam kako kažete u Novoj Gradiški.

Aha! “Koj stil” se ne kaže u Novoj Gradiški. Ni u Zagrebu se ne kaže “koj stil”.

Šta vi kažete za to? Kao: Ej, šta ima?

U Zagrebu mi kažemo “kaj se fura”…

Hahaha… kaj se fura. O.K. Kaj je Ruta… Ne, jebiga – koj stil? – ne mogu…

Dobro, da kažem što ima u mom životu? U Splitu sam ono, imam izložbu, izložba je sklop­ljena od par pris­toj­nih izložbi, radovi su so-so, imam super kura­tora koji je to slo­žio u pici-pici izložbu, mis­lim nevje­ro­vatno turbo izložba.

Ja sam bio na toj izložbi, i izložba ne izgleda baš tako, ali O.K.

Da, zato što su moji radovi… Ali pos­tav izložbe i sve ostalo kako je to osmiš­ljeno je super. Ma ne, O.K. Ono… u Splitu sam… taj je stil, taj đir… u Splitu sam. Tu, Split. Sad Split je u điru, ono…

Pomalo ka?

Pa nije, al… pomalo… pomalo piše…

Ni priša?

Pa ne znam kako kome, ne znam. Imamo svaki dan radi­onicu od 10 do 6 nave­čer (DVK/UMAS), imam vođe­nja (kroz izložbu), radim, još tamo imam kli­jente iz Zagreba koji ne da nemaju razu­mi­je­va­nja, već ono kak bi reko, kasnim…

I još je jugo bio…

Nije, bura je bila…

Nije, prvih par dana je bilo jugo…

Ono kad smo pos­tav­ljali? To nisam ni sku­žio, još sam bio svjež i ono kao pos­tav­ljali smo, i kad smo pos­ta­vili, mis­lim da sam tre­bao pobi­jeć odavde, ali sam ostao na radi­onici i sad me već to malo smo­ždilo evo… To je neki… Taj je stil. Ako je to odgo­vor koj je stil, taj je stil – da sam malo smo­žden sada.

Kakva radionica?

Pa radi­onica je O.K, evo pri­godna je radi­onica. Radimo iden­ti­tet za, kako se ovo zove, kako se zove tvoj sin­di­kat? Ti nisi u sin­di­katu? Ovaj, treba vidit koji je točan naziv sin­di­kata… Za sin­di­kat koji je tre­nutno u štrajku. A čuj, tu su nam neg­dje i rješenja.

(smi­jeh)

Ne znam šta da kažem…

Kakvi su studenti/ce?

Ma stu­denti su O.K. Mislim da je uvi­jek pita­nje kako ih ti nekako ono… radi­onica je for­mat u kojem ti imaš moguć­nost da napra­viš po svome, tj. vodi­telj radi­onice može ih ono… Daš svima da nešt rade, pa onda oni nešto… to sam sku­žio; prvo se ne treba dan, dva ner­vi­rat – daš im da rade što god hoće. I onda ih spo­jiš u grupe i oda­be­reš neka rije­še­nja koja imaju smisla, ne smisla već koja imaju buduć­nost. Onda ih sta­viš u grupe i oni to dodatno raz­ra­đuju, pa se nešto fina­li­zira. I to super šaljaka već godi­nama. Ovdje mi je jedini pro­blem šta ova godina ima pet stu­de­nata i kom­plek­san je zada­tak, a naziv je koba­sica – Nezavisni sin­di­kat viso­kog obra­zo­va­nja i zna­nosti, tako nešto.

Nema neku kraticu?

Je, NZVZSPZŽ ono… Mislim kra­tica ima… Pokušavali su kra­ticu, ali kra­tica ima pet slova koja nikak­vog smisla nemaju da mogu…

A ne možeš izvuć nešto kao Zečevi, ili tako nešto?

Ne kad se zove NCZSPZS…

Ne, al O.K. znaš kao Zečevi, to je kao skraćeno, i onda puno je Nezavisni sindikat bla bla bla…

Da, vje­ro­vatno bi mogli, al to mi se u ovom tre­nutku defi­ni­tivno čini ira­ci­onal­nim, ne možemo to… i kako da komuniciramo…

A čekaj, znači kad si išo radit za Arkzin i Nomad i to, ti si došo tamo i oni su rekli to će se zvat Nomad i to je to kao?

Da. Uvijek. I Arkzin. Mislim u Arkzin sam ja već došo i već je bio naziv. Vidi ovo, ja se sla­žem s tobom, mis­lim da je to u pot­pu­nosti sve­jedno kak se nešto zove… Ako su ljudi zapam­tili ime Arkzin – ljudi su za Arkzin govo­rili deset godina da je to nemo­guće izgo­vo­rit — pored toga što su govo­rili da je to Arkzin zato što je to Arkanov fan­zin i sve to — govo­rili su da je to naj­gori naziv i da se to ne može izgo­vo­rit. I ništa, može se izgo­vo­rit. Ljudi, naravno, nauče izgo­vo­rit i to je to. Tako da bilo kako se može bilo šta zvat, na tu foru. Mislim da nema nikak­vog ogra­ni­če­nja kak se šta zove, ionako je taj logo­tip slika – on je slika, nije tekst. Tako da bi i oni vje­ro­vatno omo­gli ovaj sin­di­kat skra­tit, ali nisu ga skra­tili, nisu ga do sad i vje­ro­vatno ih neće ni stu­denti nago­vo­riti da to skrate. Ali mis­lim da pos­toji dodatni pro­blem kod tih ogrom­nih… jer oni nisu jedna orga­ni­za­cija, znaš, ako sam dobro shva­tio oni su više sin­di­kata ovo-ono… Ko će se upu­štati u stu­dent­skoj radi­onici njih ube­đi­vat da…

Dobro, ali je dovoljan znak, vizualni identitet bez kobasice teksta – da se tekst pokazuje negdje u potpisu nešto?

Da, tak to ispadne ako ne možeš koba­sicu – mis­lim da zbi­lja ima 6 do 7 riječi – ne možeš to da je puno veliko sta­vit da stoji. Problem je šta nemamo logo…

Samo baciš na pečat, i to je to?

A ne, mora pisat zato šta pos­toji hrpa sin­di­kata, i sin­di­ka­tima je bitno da se zna koj je koji, to sam naučio. Bitno im je da nije sad neki sin­di­kat, već i oni među­sobno… pos­toje odnosi među sin­di­ka­tima i koji je vid­lji­viji, taj više kači, ili kako to već ide.

Ali uglav­nom, ja podu­pi­rem zah­tjeve štraj­kaša, nji­hova prava. Mislim da malo ter­min nije naj­i­de­al­niji, ali podupirem.

Koj termin?

Pa ovo sad je ta teh­nička vlada i te neke priče.

Studiranje

Kako je tebi bilo na faksu?

Na mom fakul­tetu ili na ovom fakultetu?

Na tvom.

Pa bilo mi je dosadno. U stvari mi je bilo dosadno, ali više je raz­loga za to. Prvenstveno je bilo dosadno što je fakul­tet bio malo u vre­menu, ono, zaus­tav­ljen, a već su se poja­vila raču­nala a mi nismo imali pris­tup tome, tako reći. Evo neki dan sam baš spo­me­nuo da smo mi to zvali Fakultet povi­jesti gra­fičke teh­no­lo­gije, pa Mirko Petrić kaže “pa to je super”.

Da, to je super na foru da znaš povi­jest, na tu foru, ali mis­lio sam na način da se pred tobom u tvo­joj struci dešava radi­kalna pro­mi­jena, neki gla­ci­jalni pomaci, govo­rim o uvo­đe­nju infor­ma­tičke tehnologije.

Ja sam faks upi­sao, dobro upi­sao sam još 89e, ali tamo neg­dje do 94e sam išao na fakul­tet. Tada se dešava kom­pju­te­ri­za­cija cijele naše struke, a mi smo imali jedan kom­pju­ter koji je bio zaklju­čan i even­tu­alno bi ga poka­zali. I onda je to malo frus­tri­ra­juće, i iz moje per­s­pek­tive je pot­puno razum­ljivo zašto je frus­tri­ra­juće jer jed­nos­tavno raz­miš­ljaš, a to i čuješ kako se, iako je još ratno sta­nje u Hrvatskoj, kako god bi netko iza­šao sa faksa, odmah dobio posao ako je znao nešto s kom­pju­te­rima. To se znalo, i na taj način je bilo frus­tri­ra­juće, vidiš da se mije­nja teh­no­lo­gija, vidiš da se neš dešava sa teho­lo­gi­jom sa kojim ćeš radit, nekako je oči­gledno. Ja sam doduše bio tuljan za kom­pju­tere, jer osim što sam sa Spectrumom kod pri­ja­te­lja sa žabom pre­la­zio cestu, nisam baš puno bio sa kompjuterima…

To je jedan aspekt fakul­teta. Drugi je da sam zbi­lja bio… bila je to čudna situ­acija – to su se zvale ratne godine… Ne znam kako to sad funk­ci­oni­raju fakul­teti sa pre­no­še­njem nepo­lo­že­nih ispita, al onda je recimo bilo, impro­vi­zi­ram ali mis­lim da otpri­like poga­đam, da si mogao dva ispita pre­net, i onda su dodali da možeš još dva ispita pre­net. Što je brate ono, niš nisi morao radit.

(smi­jeh)

Realno gle­da­jući… Tako da smo se mi do kraja fakul­teta… I to je bila moja frus­tra­cija, da smo mi svi došli do kraja fakul­teta, i onda na petoj godini više ne možeš pre­no­sit nig­dje ništa, i tre­bao si davat te ispite. I onda mi je to malo pos­talo naporno. Onda sam počeo raditi. Tj. ja sam pao treću, pa sam ju odma polo­žio, i kada sam polo­žio treću, tj. upi­sao čet­vrtu, i to odmah sve na jesen, počeo sam radit jer jed­nos­tavno – upi­sao sam čet­vrtu i imao sam cijelu godinu za ništa. I onda sam vidio Arkzin. Ja se toga ne sje­ćam, ali imam prij­te­lja koji se sjeća — Mario Aničić, mis­lim da ga znaš i ti — on je reko da se točno sjeća: mi idemo Tkalčićevom uli­com, neg­dje 94a mora bit, tamo je tada bila anti­ratna kam­pa­nja, pred njom štand, na štandu Arkzin, (vidio sam ga i prije, ali sam tada) tamo pre­lis­tao taj broj, i kao tad sam odlu­čio “e pa tu ću ja raditi”. Što je moguće jer sklon sam tak­vim… mis­lim, pri­čam glu­posti. A onda pos­lije kad se neka ostvari samo kažem “sam ti reko”. Znači imam tu pozi­ciju nak­nadne pameti. Zašto ja ovo pri­čam? Si me ti to pitao?

Pitao sam kako ti je bilo na faksu…

A… pa evo nemam ti više šta reč.

Zašto si pao te ispite?

Pa šta ja znam. Vidi Grafički fakul­tet nije ono… šta si ti studirao?

Dizajn vizualnih komunikacija i novih medija.

To ti nije takva piz­da­rija od fakul­teta, to ti je ozbiljni fakul­tet. Četiri mate­ma­tike, četiri fizike, dvije fizi­kalne kemije, dva – četiri ispita kemije/kemigrafike… znaš ono ozbi­ljan fakul­tet. Ono, mi smo slu­šali fiziku, oda­brana poglav­lja fizike na PMF‑u… kužiš?

Nisi mogo pratit?

Pa ne, nego jed­nos­tavno me nije strašno priv­la­čio fakul­tet. Ja sam dao, mis­lim da je bilo 60-ak ispita, ostalo mi je 10 – 12 ispita, tako nešto. Dao sam ja, nije da nisam ništa radio. Došao sam do sta­tusa apsol­venta, i od tad više nisam bio na faksu do prije godinu dvije kad su me tra­žili da imam tamo pre­da­va­nje, ono, pre­zen­ta­ciju, stu­den­tima predavanje.

Zašto nisi završio?

Neda mi se. Ne vidim nikakvu svrhu. Radim pri­vatno, ne treba mi fakul­tet, nadam se da mi neće tre­bati. Eventualno bi mi tre­bao u dva slu­čaja – da radim za nekog dru­gog pa mi treba kao stručna sprema, a druga je opcija da želim radit na faksu. A ne želim radit na faksu. Tako da imam ele­gan­tan odgo­vor kad me pro­čel­nik, tj. Igor (Čaljkušić) pita “oćeš radit”, ja mu kažem “sori, ne mogu, bi ja, ali eto”. Bilo bi dobro, da ne dajemo loše pri­mjere stu­den­tima, da sam zavr­šio fakul­tet. Moja mama bi bila sret­nija. I nekako ti se otva­raju druge moguć­nosti… Ja mogu reći “ne radi mi se na faksu”, ali što da mi se radi na faksu? Onda bi morao zavr­ša­vat fakultet.

Nije dobro ne zavr­ša­vat stvari. Al brate bila mi je tlaka. Ja sam počeo u Arkzinu dos­lovno od nule učit, na faksu je čak pos­to­jao smjer dizajna, ali ja sam s pre­zi­rom to odbio upi­sat, jer to su upi­si­vali svi oni koji nisu morali pola­gat mate­ma­tiku 3 i 4, što mi je bilo ono kao pre­zirno. Tako da sam oti­šao na teh­no­lo­giju. Hoću ti reč – ni tamo nisam išao smjer dizajna. Tako da pos­lije faksa, kad sam vidio Arkzin, i vidio tamo radi (Dejan) Kršić, koji je još iz 80ih bio osoba koju sam zapam­tio kao inte­re­santnu, on je valjda još u vrtiću počeo pisat tek­s­tove i radit svoje fan­zine… I onda sam rekao kao “super”, otišo do njih malo tamo prvo pisao tek­s­tove, jer se u početku nije pre­la­malo u redak­ciji, nego je Krle bio zapos­len u Danasu pa je tamo po noći kad Hloverka ode doma, on tamo pre­la­mao pos­kri­većki Arkzin. I ništa, došo tamo, “dobra večer”, “dobra večer”, i on mi poka­zao gdje se uključi kom­pju­ter, ti uklju­čiš kom­pju­ter, pokaže ti miš i radiš stra­nicu. To je to. Doslovno sam ispo­četka učio. Ja mogu reč da mi je stvarno pomo­glo što sam stu­di­rao gra­fičku teh­no­lo­giju, bilo mi je jasno šta radim, kak radim, na toj nekoj teh­nič­koj razini, i kas­nije mi je sigurno pomo­glo, kao šta pri­čam stu­den­tima “da, gra­fička teh­no­lo­gija je stvarno velik dio moj jezika”, al u početku brate nisam niš znao. Kršić je tu imao dosta strp­lje­nja. Baš mi je drago šta nije sad u Splitu pa ga mogu hva­lit, inače ga ne volim hva­lit pred njim, ne da se on umisli, već je uvi­jek inte­re­sant­nije kad nekom činiš da je neugodno, a ne da mu je ugodno.

Moja omi­ljena je da mi je Kršić poka­zao gdje se kom­pju­ter pali, a Mirko Ilić1 mi je poka­zao gdje se gasi.

Na foru da mi je u nekom tre­nutku tre­balo reč “O.K. dosta, sad ugasi kom­pju­ter i počni raz­miš­ljat šta radiš”. To mi je omi­ljena fraza, ali to je dosta isti­nito. Sigurno nisam auto­di­dakt, kao svi ovi iz moje gene­ra­cije, i to je to.

Po malo…

Kako je išlo učenje sa Kršićem, a kako sa Ilićem?

Razlika je. S Kršićem sam ja učio duži period, mi smo radili skupa 8 – 9 godina, i to smo radili dos­lovno po noći i po danu, ja ne mogu opi­sati koliko su tada kom­pju­teri bili spori, i koliko je tu bilo teh­nič­kih pro­blema, to je tad zbi­lja tra­jalo… Sad kad zamis­lim, ja bi te novine pojed­nos­ta­vio i napra­vio bi u jed­nom danu. Ali mi smo to brate, ono, raz­vla­čili i hrpu radili. S Kršićem sam obra­zo­van na način da mi je dao lite­ra­turu i upu­ći­vao na neke stvari, i još smo pri­tom radili zajedno i uvi­jek smo komen­ti­rali to što smo napra­vili. Ono, dođe iz tiskare, pa uzmemo novine, pa mi lis­tamo stranu po stranu i na sva­koj strani dobre/loše stvari, kako/zašto. To je ogromna raz­lika. Sa Mirkom sam, tek sam ga upoz­nao u početku ovih nul­tih godina, i radili smo točno odre­đene novin­ske pro­jekte koji su dosta uti­li­tarno, dosta funk­ci­onalno išli. Od njega sam naučio neke stvari oko posla. I fas­ci­nantno je kako netko tko zbi­lja ima osje­ćaj za vizu­alno, i iskus­tvo – kako on raz­miš­lja. Jako pre­cizno raz­miš­lja. Iz raz­loga jer jako dobro može vizu­ali­zi­rati to što ti govori. Pogotovo sam ja u ono vri­jeme više radio na način “joj mogu brzo radit za kom­pju­te­rom pa mogu pro­bat hrpu opcija, pa valjda će jedna bit O.K.”, on je bio kao “O.K., pogle­daj to, zamisli kako bi bilo dobro, pa onda to napravi”. Nekako puno jed­nos­tav­nije je on to… Mislim naravno, jer je mogo. Jer ima tu spo­sob­nost. Ja sam malo pojed­nos­tav­nio tu priču, al taj neki aspekt sam od njega poku­pio. I to kako se radi posao. Ipak smo mi tamo “zalu­tali” u taj Večeranjak, Slobodnu, i ostalo što smo radili. Tko bi nas pozvao tamo, pogo­tovo na osnovu što smo radili. Ali onda vidiš kako se radi sa veli­kim kli­jen­tima, čisto vidiš kako se odr­ža­vaju poslovi.

Kako sad vidiš iz ove pozicije spoj znanja sa fakulteta i novih iskustva rada sa Kršićem, šta si reko da si prije mrzio dizajn?

Nsam ja mrzio dizajn, već se nisam njim bavio. Kad pogle­dam una­zad, sve mogu oprav­dat. Pratio sam dizajn, pra­tio glazbu, pra­tio sam ploče, ploče su dizaj­ni­rali neki ljudi za koje i danas mogu reč da mu mi O.K. bez beda. Čitao sam maga­zine i novine koje su isto bile dizajn. To sam upi­jao, ali nisam imao neku svi­jest da kažem “ja sam dizaj­ner”. Imao sam i po svo­joj sobi neke pos­tere i pla­kate. Nije da mi je to strano, kad una­zad pogle­dam, ali ja sam na gra­fič­kom fakul­tetu zavr­šio zato jer je pri­ja­telj reko “ajmo na gra­fički faks”, ja sam reko “ajmo” – dosta banalno nekako. I taj pri­ja­telj se onda nakon mje­sec dana ispi­sao sa faksa. Tako da sam zbi­lja zavr­šio na faksu. Nekak čudno. Ali nije mi to bio nikad bed. Kao “ajde Grafički fakul­tet”, kao “ajde, može”. Kao “dizajn? Pa ajde, može”. Moraš nešto oda­brat s čime ćeš se baviti u životu. Ali nisam nikad crtao, da sam imao neke sklo­nosti k tome – nisam.

A na kraju spoj tog dvoje je cijeli tvoj stil… vizualni jezik…

Tako je – ne znam crtat i slu­čajno sam tu zavr­šio. Definitivno, to je vre­dilo… Dobro, defi­ni­tivno teh­no­lo­gija i moj odnos sa sadr­ža­jem. Ali to si ja umiš­ljam više. Šta ja znam, teško je tu odre­dit kolko tu ima ono…

Kako se vidiš u kontekstu današnjih dizajnera, starijih i mlađih, po pitanju izričaja?

Neam pojma. Ja znam da su stvari moje kad su moje, ali da una­pred nešto opi­šem, estet­ski, to je teško, zato što, ko prvo, a) mije­njam se, i ono, nemam taj stav kao “e sad je ovo moj jezik sad ću ja to tepst do besko­nač­nosti”, zato što nekak dizajn je uvi­jek u vre­menu – on dje­luje u odre­đe­nom vre­menu i nije to rađeno da se uvi­jek svima, nakon 2.000 godina otkopa i kažu “iju što je ovo lijepo”. To nije ideja dizajna, ideja dizajna je brate ono, da sad, u tom tre­nutku… O.K. je ak se ovo desi kao popratno, ali prvens­tveno je u tom tre­nutku. Tako da uvi­jek se nekako zrcali u tome i neki duh vre­mena, kao što je dok smo bili u Arkzinu sve bilo dekons­truk­ti­vis­tički, a sad je to nekako malo pro­čiš­ćeno. Naravno kroz neko vri­jeme ti stek­neš jezik, pa kao utje­caj teku­ćih doga­đa­nja, nisam ja više u nekom for­ma­tiv­nom peri­odu kao dizaj­ner, pa da bi neke pro­mjene oko mene jako utjecale.

Uvijek nekak poku­šaš da nisi baš izvan vre­mena, da ne kažu “e jeb… kak to radiš ko da je šez­des­treća je to dizajnirano”.

Nije baš tako, malo pri­pus­tim tuđih i duha vre­mena da uđe, koliko znam i umijem.

Prije sam mis­lio kao “moj dizajn jako počiva na tipo­gra­fiji”, to sam ja bio uvje­ren da je to tako. Da bi sad neg­dje pri­pre­ma­jući ovu izložbu, i dok je Maroje (Mrduljaš) pisao tekst, shva­tio da u stvari večina mojih nas­lov­nica, ono – ja radim ilus­tra­ciju. Što sam nekako uvi­jek odbi­jao jer ne znam baš nešto posebno crtat, “pa kako, nisam ja ilus­tra­tor” i to. Ali u nuždi stalno neke kolaže radim, i ustvari on je u pravu, kad to sad vidim na zidu – doista, Gordogan svaki drugi cover je neka moja ilus­tra­cija, isto tako i sa Librom. Imam hrpu tih nekih ilus­tra­cija koje radim, tak da ne stoji kako je u početku bilo “ja u prin­cipu imam tipo­graf­ska rije­še­nja”, što i je bilo, dobrim dije­lom sam se igrao sa tipo­gra­fi­jom, al pre­la­mao sam, i sad ima ilus­tra­cija, i valjda ih nisam ozbiljno shva­ćao. Jednostavno sam to sma­trao “huh, izvu­kao sam se, ajde ta ilus­tra­cija bježi od mene” – to je to. Nisam to sma­trao ozbilj­nim. Ali to te natera, natera te kad ljudi traže nešto, a ne možeš sve rije­šit slo­vima kako god se tru­dio. Barem ja ne znam. Ja bi naj­rađe da mogu. Al ne znam, pa nekako moraš neku ilus­tra­ciju smis­lit. Ne možeš uvi­jek imat slova il fotku.

Si komentirate Kršić i ti radove? Komentiraš radove sa drugima?

Od 2003. Dejan i ja ne radimo zajedno u stu­diju. Imao sam prvih par godina nešto asis­te­nata u stu­diju, ali zad­njih Bog-te-pitaj ko zna koliko godina nemam nikoga uopće. Tako da mi fali nekad, nekad se malo osje­ćam, koliko god sam ja aso­ci­ja­lan i sve to, osje­ćam se malo da mi fali nešto, da popri­čam sa nekim za kom­pju­te­rom pa znaš… “joj baci oko, daj pogle­daj kak ti se čini”, to mi fali.

Ne fali meni Kršić – kuiš, znam ja sve što bi Kršić reko. Dovoljno smo mi pro­veli zajedno vre­mena u pros­to­riji, i to nije samo pozi­tivno, već i nega­tivno – ne mogu ja njega iste­rat iz glave. Ne mogu ja pogle­dat nešto, a da ne znam već šta bi reko Kršić ili šta bi reko možda i Mirko ili Željko Serdarević, neki ljudi sa kojima sam sura­đi­vao ili zajedno radio u nekom pros­toru. To ti nekako jed­nom uđe, i onda imaš nji­hovo miš­lje­nje. A to pogo­tovo vri­jedi za Kršića. Ali se mi ustvari nađemo, da, ne komen­ti­ramo više naše radove toliko.

Čije radove komentirate?

Pa komen­ti­ramo svi­jet oko nas, šta da kažem. Nalazimo se… Otkad ne radimo zajedno, zad­njih neko­liko godina smo nikad u boljim odno­sima. Nemamo nikak­vih raz­loga za kon­flikt. Toliko smo pro­veli vre­mena da smo jed­nos­tavno pri­ja­te­lji, dru­gari, kako god hoćeš reč. Komentiramo drugo, šta ja znam, tra­čaš malo druge, malo sebe, ako imaš s čim se pohva­lit, pohvali se… Al znaš, nema on meni sad tu šta reč, kažen on meni “lijepo je to”, nit ja nje­govo nešt komen­ti­ram, jer kad dugo s nekim komu­ni­ci­raš o nečemu, znaš što bi ti on rekao, nitko ne izmiš­lja svaki dan nove teorije, pa makar bio i Kršić.

Tipografija

Rekla Sunčica da sa (Nikolom) Đurekom satima pričaš o fontovima…

Više ne. Mislim da je to bila neka prva faza, neg­dje 2003. Nikola nam se javio u Arkzin kao “evo ja crtam slova, vi ovo tu nešto slova”, ja reko “brate šalji slova da vidimo”. I poša­lje on slova. On je tad bio u Firenci stu­di­rao, i ono, crtao je slova, i idu­ćih par godina je crtao slova do 2006 – 7 je otišo u Haag na Type and Media. Na Type and Media su njemu oni zbi­lja ulili u glavu, onako na lje­vak, kako sve to treba. Ja uvi­jek zamiš­ljam kako oni tamo sjede na boku i ovi im to kroz uho uli­je­vaju kako se crtaju slova. Al bio je taj period kad je on našo nekog dru­gog, jer s Dejanom… Dejan je isto uvi­jek bio zain­te­re­si­ran za tipo­gra­fiju, čak i Dejan i ja smo crtali svoje neke fon­tove, al to je sve ono na razini, tako reči zafr­ka­va­nja. Nikola je baš imao u planu, i vidjelo se u nje­go­vom pris­tupu, da se obiljno bavi tipo­gra­fi­jom. I do Haaga je on u prin­cipu mak­si­malno koliko je to mogao sam i iz knjiga naučit. Tamo su ga zbi­lja upu­tili, ali mis­lim da baš taj nje­gov trud, što se dugo godina tru­dio, je pro­izvelo to da kad je došo, kad su mu oni sad neke stvari, sitne, objas­nili, da je on sad odjed­nom eks­plo­di­rao. Zbilja je eks­plo­di­rao. Ogroman se pomak desio. A prije toga je već bio sis­te­ma­ti­čan i upo­ran. Znao je šta radi. Na Internetu ne pos­toje slova Nikole Đureka prije Type and Media, a bilo ih je 30-ak fon­tova ja mis­lim, bar po mojim fol­de­rima kad gle­dam tamo.

Si koristio u nekim radovima to?

Naravno. Pa pla­kati za MaMu, ova prva serija su sve nje­gove demo ver­zije fon­tova. Prije Type and Media. Neposredno pred Type and Media smo radili nešto – izložbu Type Directors Club, gdje je on u stvari crtao po zidu tamo svoj neki font, pa je to pla­kat. Ne ne ne, hrpu sam ja koris­tio tih sta­rih nje­go­vih fon­tova, samo sad nekako mis­lim da bi me malo mrko gle­dao, kad bi sad koris­tio. Sad koris­tim ove nove. Je bolji su ovi novi, al nekad bi čovjek iz čiste tople ljud­ske pakosti koris­tio ove stare, ali nekako “neću, ajde, neću još”. Ali ovi na MaMinim pla­ka­tima su neke rane ver­zije nekih nje­go­vih fon­tova, neke vari­ja­cije, pa tad sam se ja još usu­dio otvo­rit nje­gove faj­love pa sad bi ja tu nešto… sad mi ne pada na pamet. Znam da, osim pok­va­rit, ništa ne mogu. Al tad sam još mogo mis­lit da ću popra­vit nešto.

Meni je bilo super da odjed­nom imam nekoga ko je totalno u tipog…

Mene je tipo­gra­fija uvi­jek inte­re­si­rala… mis­lim uvi­jek, od kad sam se bavio dizaj­nom. Sad zašto, nemam pojma, zain­te­re­si­ralo me. Suočavao sam se sa tim pro­ble­mom. U novin­skom for­matu se brzo sret­neš sa pro­ble­mom tipo­gra­fije, i mikro tipo­gra­fije i makro. Meni se to nekako svi­dilo. To je bilo u 90ima, to je bio sasvim nešto novo šta se dešava. Odjednom nešto je ono, mal­tene sto­ti­nama godina bilo jedno te isto, nije se niš deša­valo, odjed­nom brate fešta. Ono, svi crtaju fon­tove, hrpu raz­li­či­tih fon­tova, svi nešto eks­pe­ri­men­ti­raju, i dizajn je bio jako, pogo­tovo ovaj koji smo mi pra­tili, jako je bio bazi­ran na tipo­gra­fiji. Bilo je tih izda­vača, foun­drya (slo­vo­liv­nica – eng. foun­dry) poput Emigrea, koji su imali svoje maga­zine koji su bili inte­re­santni, bili su nam bli­ski po par nekih aspe­kata. Tako da to je meni sve bilo nekako inte­re­santno, znaš, jed­nos­tavno nešto novo šta se dešava, a dodatni je pro­blem bio većina rad­nih digi­tal­nih tipo­gra­fija – zbi­lja su bile loše. Kak bi reko, digi­ta­li­zi­raju one kla­sične tipo­gra­fije koje su super, tipa Gill, il bilo šta, ali još nije bio taj pro­ces digi­ta­li­za­cije dobro… dje­čje bolesti su se deša­vale, nemaš dobro… spa­ce­ing, ker­ning, ovo-ono… naprav­ljeno, ne šljaka ti font. To šta si ti iden­tično pres­li­kao oblik, to si možeš mačku o rep, znaš, to niš ne vredi ono…

Tako da nekako stalno tra­žiš nešto bolje. S jedne strane tra­žiš ove “lude” fon­tove, a s druge strane tra­žiš ove za tekst. Tu sam se ja nekako zain­te­re­si­rao. Krle je imao neka­kav uvid, i dalje ima dosta dobar uvid u tipo­gra­fiju, ali ono, čovjek ima i svo­jih pro­blema u životu – ne bavi se samo time…

U Nikoli sam zbi­lja našao zahval­nog sugo­vor­nika, on se bavio tipo­gra­fi­jom, on je pro­uča­vao to dosta detalj­nije od mene jer je on i crtao.

Jako smo se brzo našli da o tome raz­go­va­ramo. Onda možeš raz­go­va­rati satima, jer smo onda otkri­vali cijeli novi, da tako kažem – svi­jet. Tad se poja­vilo i hrpu lite­ra­ture u vezi tipo­gra­fije, dos­tupne nama. Sa tipo­gra­fi­jom u digi­tal­nim medi­jima si mogao pro­ma­trati šta sve dešava, kao i sa glaz­bom, od toga da je a) odjed­nom bila pri­va­ti­zi­rana, b) da pro­pa­daju ogromni izda­vači, slo­vo­liv­nice… Na tipo­gra­fiji se sve to dosta zrca­lilo šta se kas­nije deša­valo sa glaz­bom. Iz jed­nos­tav­nog raz­gloga šta su faj­lovi bili manji, pa se ranije počelo deša­vat. Sve ovo šta se deša­valo sa glaz­bom… Pa to da su “mali” founryji pos­tali na Internetu odjed­nom rele­vantni. Mali u odnosu na Linotype, Monotype, koji su defi­ni­tivno pro­živ­lja­vali svoje krize u vezi toga. Do toga da ti imaš u stvari tolko type­fo­un­drya, toliko type dizaj­nera da imaš situ­aciju ko sa glaz­bom: zaista imaš sve dos­tupno, ali kako pro­brati šta je dobro? Tipografija je zbi­lja bila inte­re­santna prije 10ak, 15 godina. Imalo se tu šta pri­čat, Nikola je crtao, ja sam učio…

Mi smo se sreli u peri­odu kad sam ja taman otišo iz Arkzina, pa ja sam tra­žio nove jezike, sa čime ću se bavit… U Arkzinu smo mi ipak bili, koliko god smo izmiš­ljali, kad pogle­daš malo bolje brate, nama je u tek­stu od sre­dine 90ih stoje Minion i Meta. Pa ok, da, tamo nešto oni Erminovi (Međović), Nikolini fon­tovi, nešto mi div­ljamo sa slo­vima, al ono sam tekst je bio, moš reč, naj­u­ni­ver­zal­nije tipo­gra­fije 90ih. Onda kad sam počeo tra­žiti nove jezike, kad sam mije­njao struk­turu kli­je­nata… Kad sam bio u Arkzinu, davali smo usluge za neke druge kli­jente, tako reč, al ja sam se osje­ćao doma u nekom jeziku Arkzina – kao ja sam dizaj­ner, ja to tak znam. Međutim kad ti kre­neš radit dalje, dru­gim kli­jen­tima, oni jed­nos­tavno kažu da oni nebi da izgle­daju ko Arkzin, da bi neš malo dru­ga­čije, ne. I onda skku­žiš da je tvoj jezik jako redu­ci­ran, pa sam kre­nuo smiš­ljat šta bi to bio moj jezik. U tom tre­nutku, kako nisam stu­di­rao dizajn, ja sam cijelo vri­jeme ko mani­jak nabav­ljao te knjige, sve što me inte­re­si­rao sam pro­uča­vao, i u tom pre­iodu još nisu svi sti­gli uplo­udat sve sli­kice na web, tako da sad… još uvi­jek volim kupo­vat knjige, ali kad se na brzinu hoću nešto pod­sje­tit, kako izgleda, zbi­lja možeš mal­tene sve nać na netu.

Dajem ti duge odgo­vore, znam…

Već kad daješ duge odgovore, evo tri pitanja za redom: (1) kako probireš dobre fontove, po kojoj ih logici biraš, koji su ti najdraži đirevi; (2) kako vidiš nizozemsku naspram ostatku tiposvijeta; i (3) koji je tvoj pogled na šeranje fontova?

(1) Postoji hrpa kla­si­fi­ka­cija fon­tova, a kamo li unu­tar kla­si­fi­ka­cija… Ali mogu reč… dobro, pos­toje tipo­gra­fije za makro, za nas­love i to. To nekako dosta slo­bod­nije, vidi se duh vre­mena, tko što nacrta od pri­ja­te­lja pa ti pro­baš… Dal sad tu ima neki kri­te­rij… teško mi je reč. Ma da znam da pos­toji točno kri­te­rij po kojem… Kao što su 90ih bili jako inte­re­santni huma­nis­tički san­se­rifi, e sad su neke kom­bi­na­cije blage gro­te­ska i san­se­rifa su naj, a još po moguć­nosti ako imaju nešto geome­trij­sko u sebi, pa je malo to neo­bično, to je hit. Postoji neki duh vre­mena, pos­toji nešto čime se type dizaj­neri u nekom tre­nutku zaigraju pa nekako tra­žiš naj­bo­lje. Znam da recimo za tekst tipo­gra­fije, a to pret­pos­tav­ljam zbog iskus­tva novina, volim kad su robus­nije. Da nisu pre­te­rano fine, u praksi koris­tim malo deb­lje fon­tove… naviko sam. Pretpostavljam da je to neka i navika, imaš neg­dje pod­s­vjesno ono šta ti smar­taš da je naj­bo­lja ras­ter-ton­ska vri­jed­nost tek­sta, pa nekako to tra­žiš. Meni je to nekako uvi­jek drago da je ono, iz prakse iz rota­cije bi mi se znalo desit da ne ispadne dobro oti­sak, pa sam tra­žeći šta bi bilo super našao, pa imam neki svoj krug tipo­gra­fija koje sam kroz vri­jeme našao da mi se sviđaju.

Drugi kri­te­rij je onda tipo­grafi koji ti se jed­nom svide, koris­tiš nji­hove tipografije.

Svaki tipo­graf koliko god bio ver­sa­ti­lan u svom crta­nju tipo­gra­fije, ima svoj ruko­pis, kao što i svatko ima.

I onda nekak ako si već radio sa nje­go­vim fon­tom, nekako već imaš neki odnos s njim. Znaš kako on crta, kako se ponaša tipo­gra­fija. Gerhard Unger mi je super, al isto mogu reč i za Nikolu isto tako, da mi je super i kad jed­nom naučiš sa nje­go­vim fon­to­vima, ugodno je pos­lije radit, znaš kako on spa­ci­onira, znaš da sve šljaka… osje­ćaš se O.K. A onda sa druge strane pos­toje tipo­grafi koji su mi jako dragi, koji rade fon­tove koji su jako neo­bični. Recimo imam jako, ne znam iz kojeg raz­loga, sklo­nost ka fon­to­vima naopa­kih kon­trasta. Recimo moj omi­ljeni tipo­graf je jedno vri­jeme bio Evert Bloemsma. Umro je čovjek jako mlad, na žalost, u četr­de­se­tim godi­nama, nizo­ze­mac. On ima tih, recimo Balance nje­gova tipo­gra­fija, meni je to, ono, ja ne mogu opi­sat kolko je to meni… Baš je super naprav­ljena, jer je naprav­ljena na neo­bičnu foru, a opet je još uvi­jek dovoljno nor­malna da može funkcionirati.

Tako da teško mi je reč. U prin­cipu tra­žim tipo­gra­fije po nekom svom estet­skom kri­te­riju. Skupljam ja te tipo­gra­fije, čisto ih skup­ljam da gle­dam, zanima me šta se dešava. Ali bitno mi je da je dobro nacr­tana. Naviko sam nekako, ima nekih oblika koje ne volim, onda to izbje­ga­vam, al nemam da kažem “ja ti volim takve i takve gro­te­ske, i sve ti ostalo mene ne inte­re­sira”. Pratim što se dešava, uvi­jek si neš nađeš… Sad ima hrpe, hrpe dobrih fon­tova. Zbilja, bez ikakve ono, ima po Južnoj Americi, po Španjolskoj, Portugalu, po Hrvatskoj… Milim po Hrvatskoj imaš fon­tova koji su ono zbi­lja super, znaš, sad ne samo Nikola Đurek, već ima i dru­gih ljudi koji crtaju fon­tove koji su ok. Nekad to nije bilo tako, sad jed­nos­tavno ima hrpu dobrih fon­tova. Sad nema izgo­vora da radiš sa lošim fon­to­vima. Možeš na saj­te­vima zbi­lja sad ispro­bat fon­tove, tako da nekako, što se toga tiče, meni je to ok…

A kad biraš, i font ti izgleda O.K., koji su kriteriji i detalji koji ti garantiraju da će biti ok font?

Kroz iskusto naučiš koji oblici funk­ci­oni­raju, tebi. Jedna stvar je reč da je font super, nacr­tan ovo-ono, druga stvar je reč to je super font i ja ću ga koris­tit. To su dvije raz­li­čite stvari, zato što s vre­me­nom sku­žiš koji fon­tovi odgo­va­raju tebi i tvom gra­fič­kom jeziku kada se baviš situ­aci­jama u kojim se nala­ziš. Meni se ne isplati neke Didone uzi­mat kad ja ne radim neke modne maga­zine, nit modne oglase, nit radim modne bren­dove. Ja znam da će meni tre­bat sigurno tipo­gra­fija koja je dobra za tekst, samo što njih ne tre­baš puno. Puno manje ti tre­baš tih nekih “rad­nih”, a puno više tre­baš “ukras­nih” koji će defi­ni­rat vizu­alni izgled, ono, letka, pla­kata, nešto.

Znači ligature, alternativni znakovi, različite brojke, … to te ništa ne brine?

Ok mi je ako ga pla­ni­ram za tekući tekst koris­tit. Onda pro­ma­traš da ima sve, da ima po moguć­nosti rije­šene hrvat­ske zna­kove, ak ima dodatno grčki il ćiri­licu – ma tim bolje ono, radim i takve pos­love. Tako da to je šta pogle­dam, al u stvari prvo pogle­dam oblike. Prije nego šta sam naučio dosta o tipo­gra­fiji, imao sam neku situ­aciju da sam se sre­tao sa digi­tal­nim fon­to­vima i oda­bi­rao, i neki su mi se svi­đali, neki ne, na foru ne znam zašto, al neki mi se svi­đaju, neki ne. I onda sam kroz vreme sku­žio da sam dosta dobro birao, da intu­itivno to što sam birao, bez nekog ono zbi­lja zna­nja, i dobio sam povje­re­nje da i na intu­itiv­noj razini dosta dobro pre­poz­na­jem koji je dobar font, a koj nije dobar font. Dobro, sad moraš to sta­vit na ogradu – svaki je font dobar ako ga upo­tre­biš u pra­voj nje­go­voj ulozi, za šta je nami­je­njen il za šta naj­bo­lje ide. Tako da ja otvo­rim font, uku­cam svo­jih par riječi koje uku­cam. Bitna su kurentna “a”, “e”, “g”, ona su ključna jer, ne zato jer ostala nisu bitna, nego ovdje naj­češće zeznu stvar. Ak zeznu stvar, tu zeznu stvar. Dal će netko “i” napra­vit da je lošije il bolje, to nekak ljudi češće pogode, al ak zeznu, zeznu na ova tri slova, to je moje iskus­tvo. Tipografi će reč “naj­bit­nije je prvo nacr­tat slovo ‘n’ jer ono odredi kolka će bit širina fonta” i sl. To sve stoji. Al u renutku kad ja otva­ram font, on već ima svoju širinu, ima sve. Ja gle­dam prvo kak riječi stoje iz njega, onda pogle­dam tih par zna­kova jer me užasno smeta kad neko loše riješi tih par zna­kova. A onda ide ova podr­ška – znači prvo pogle­daš estet­ski, pa pogle­daš te neke deta­lje, i onda ide ovo tipa kakva je podr­ška fonta.

(2) Više je raz­loga zašto je Nizozemska od 15. – 16. sto­ljeća, ne možemo reč koljevka, već jed­nos­tavno tamo se tiskalo više knjiga, i to je cijela priča i oko raskola i oko pro­tes­tan­tizma… ima tu cijela priča zašto su oni tako dobri u tipo­gra­fiji. Oni imaju dugu i bogatu tipo­graf­sku kul­turu. U Nizozemskoj pos­toji dizajn, zbi­lja je zas­tup­ljen, i dobar je, i na jednu foru ima tu jednu kal­vi­nis­tičku, pro­tes­tant­sku neku suhost. Ne bi reko hlad­noću, ali suhost. I u prin­cipu se često osla­nja na tipo­graf­ska rije­še­nja. Tako da oni u dizajnu imaju tipo­gra­fiju zas­tup­ljenu, i imaju dosta tipografa.

Poznata je Spiekermannova izjava da “Nizozemska izdr­žava sa naj­više tipo­grafa po glavi stanovnika”.

I to je istina. Pored toga im se desilo da su u ško­lama imali par dobrih pro­fe­sora koji su ih znali upu­titi. Imali su pametnu edu­ka­cij­sku poli­tiku da, što se odnosi prvens­tveno na Type and Media, da oni zbi­lja uče stu­dente i alatu, i kako radit zna­kove. Znače uče dos­lovno kle­sati – što im je alat, i uče pro­gra­mi­rati – što im je alat, a uče ih i obli­cima slova i o tome. Tako da im se zbi­lja pogo­dilo par stvari koje su jako dobre. I desilo im se da imaju između osta­log i (Gerrit) Noordzija kod kojeg su se svi, od tih tipo­grafa zad­njih 20 godina, pa i od onih… i (Rudy) VanderLans koji je bio u Emigreu, pa kad su ga pitali “i Vi ste nizo­ze­mac, a Vaša tipo­gra­fija ne liči na nizo­zem­ske” ovo-ono, on je reko “to je istina, al ak sam išta od ikoga naučio, to je jer sam išo kod Noordzija u školu”. Tak da zbi­lja mis­lima da te sitne stvari, pos­toje krupne, povi­jesne, al te sitne stvari – imaš u pra­vom tre­nutku prave ljude koji razviju sis­teme kako učiti, i kako kla­si­fi­ci­rati, i opće­nito kako pris­tu­pati tipo­gra­fiji. To puno znači. Ja volim taj nji­hov ono, baš zbog nji­ho­vog dizajna koji je meni bli­zak na neki način, vje­ro­vatno zato jer dobrim dije­lom bazi­rem na tipo­gra­fiji, šta nije spek­ta­ku­la­ran… Kad bi morao opi­sat nekako svoj dizajn, rekao bi kao “to ti je kao Nizozemska, samo malo više pop i šareno”, kad bi morao banalno u reče­nicu-dvije, tak ja vidim to šta radim. Znači to je dobrim dije­lom dizajn bazi­ran na tipo­gra­fiji, nema tu sad nekih poseb­nih sup­til­nosti – sve je na svom mjestu i onda tu sad neš pomak­neš, al dobro ja volim da je to i šareno. I da je pop onak.

A to šta koriste “defaultne” fontote – Times New Roman, Helvetica, Arial..?

To kad se pojav­ljuje taj plas­tični moder­ni­zam, ne. To je Jeffery Keedy imao tekst o tome. Radi se o tome kad je svima dopiz­dila ta grunge este­tika, dekons­truk­cija 90ih, dizaj­neri su se vra­tili nekom pro­čiš­će­nom, jako mini­ma­lis­tič­kom moder­nizmu, al bez esen­cije moder­nizma – uzeli su to samo kao este­tiku. Pa onda imaš razne vari­ja­cije toga, kao ko će otić – da ništa ne dizaj­nira. Mislim, Helvetica je O.K. font, meni se ne sviđa osobno, ni za nas­love, ni za tekst mi nije nešto, al ne možeš reč da je to loš font. Nit to možeš reč za Times. Problem je s njima što su to defa­ult fon­tovi, kao i sa ovim Comic Sansom koji svi tolko mrze – nije pro­blem u Comic Sansu, pro­blem je što je to na kom­pju­teru svima dos­tupno, pa onda to viđaš toliko da se jed­nos­tavno potroši, znaš. Svaki font se potroši koliko god bio dobro naprav­ljen. Ne zato šta se on potroši, već kad ga viđaš puno puta on izgubi neku svi­je­žinu u tvo­jim očima, to je jedno. Drugo, u nekom tre­nutku je domi­nant­niji, onda se on veže uz tu este­tiku, tj. to vri­jeme, i naravno da se potroši. Vrijeme pro­lazi, mije­njaju se este­tike, mije­njaju se estet­ski kri­te­riji, i on malo padne. Dobri se fon­tovi stalno troše i vra­ćaju nazad. Malo je Gill u modi, pa opet nije u modi, pa je u modi, znaš to je nekako stalno ta neka priča. Dal je Helvetica grozna? Nije ni jedan font gro­zan. Al da je moj omi­ljeni font – nije. Kad bi morao birat, onda bi rađe Akzidenz Grotesk oda­brao, il neš slično. Ne zato šta je on kao sta­riji, već mrzim onu nogu kod slova “R”, mrzim “a”, ne sviđa mi se jed­nos­tavno, nije moja šalica čaja. Rađe bi onda uzeo… to je druga fami­lija… Gill mi je pre­kra­san. Čak i neke Future su nacr­tane skroz O.K. Al nije Helvetica. Gledam na to kao, O.K. ak ti se baš neda birat font, možeš, al šta ti to nije ružno…

I to je jedan aspekt, a drugi aspekt je da kad si slože iz debele Helvetica, to im izgleda ko moder­nis­tički pla­kat. Misle da baštine taj bag­gage2, jer kad koris­tiš fon­tove koji su prije bili u opti­caju, ti bašti­niš i to nas­ljeđe. Ja mis­lim da je ta Helvetica bila kao “joj, to je nulti font”, a nije nulti font, jer ne pos­toji nulti font, već je bilo i to kao “sad sam baš kao pravi dizaj­ner”, na tu foru. Mislim da to ide uz to nekako.

Mene je baš to sme­talo – kad uzmeš Helveticu, sve to dobi­ješ s tim.

To je jedan aspekt, i drugi aspekt – ranije sam spo­me­nuo, kad su se svi ti kla­sični fon­tovi digi­ta­li­zi­rali kra­jem 80ih, počet­kom 90ih, bili su rela­tivno loše naprav­ljeni. Ono što je dobro izgle­dalo bili su sve noviji fon­tovi iz jed­nos­tav­nog raz­loga što su crtani za tu teh­no­lo­giju, digi­talnu. Kasnije su nas­tale i dobre ver­zije Gilla i to, ali meni je ostao neki rek­leks kad bi koris­tio nešto, kad bi htio dobit filing Gilla ili nekog stan­dard­nog fonta, ne bi koris­tio njih, već bih našao nešto novije što ima taj duh. Jako rijetko koris­tim kla­sične tipo­gra­fije u svom dizajnu, a da nije baš na razini citata, kao koristi to jer baš zbi­lja to želim dobit. Čak i tad kad koris­tim to, koris­tim neke blage vari­ja­cije. Jednostavno mi je to inte­re­sant­nije. Pre dos­lovno mi je kao “sad ću napra­vit pla­kat, tu bi naj­bo­lje sjela Helvetica ili Frutiger, pa sad uzmem baš to”, već onda poku­šam naći nešto… Mi smo u Arkzinu imali skoro pra­vilo, znaš ono, imali smo font koji je naš Gill, imali smo font koji je naša Helvetica, imali smo font koji je naš Times… Tak smo ih zvali. Kao “a, tu biti dobro lego Gill”, znači ovaj font sta­viš i onda će ti to bit O.K. S tim dobiš taj mali pomak, i onda je to već nešto drugo.

Koji je tvoj stav oko šeranja fontova?

(3) Pa po ovome kako sam pri­čao, oči­gledno nemam sve fon­tove na kom­pju­teru kup­ljene. Bilo je dugo vre­mena pro­ble­ma­tično i teh­nički kupit fon­tove. Nekoliko bit­nih foun­drya nije uopće… FontShop recimo nije tad pos­lo­vao u Hrvatskoj. Onda veći­nom 90ih većina tipo­gra­fija nije imala hrvat­ske zna­kove, pa je tu pos­to­jao dodatni legalni pro­blem jer ti ne smi­ješ otvo­rit font i gene­ri­rat font iz njega, što znači ako želiš samo kva­čicu sta­vit, ti bi morao tra­žit njih da ti to naprave… Uglavnom u 90ima nismo baš puno kupo­vali fon­tove. Onda sam u nekom tre­nutku, kad sam počeo raditi izvan Arkzina, kao stu­dio, lega­li­zi­rao sve svoje fon­tove, tj. lega­li­zi­rao sam fon­tove s kojima sam tad radio. I počeo sam tad kupo­vat fon­tove. Ekonomski mi je sigurno pomo­glo i to što mi je Nikola davao svoje tipo­gra­fije, khm, na beta tes­ti­ra­nje, da tako kažem. U ovom tre­nutku mis­lim da sve što koris­tim manje-više imam lega­li­zi­rano. Možda mi se nekad omakne da volim neki font ispro­bat prije nego što ga kupim, jer moram priz­nat da una­toć što tu već sat vre­mena pri­čam o tipo­gra­fi­jama, ja sad tu ispa­dam kao tipo­graf, ali nisam se jed­nom pre­va­rio da sam kupio tipo­gra­fiju i da mi onda baš nije neka sreća. Evo to je jedino što mogu reč. Volim je ispro­bat prije nego što kupim jer sam se uvje­rio da nisam toliki eks­pert da mogu reč “a, evo ovo je ono šta mi treba, to je to, evo molim Vas ski­nite mi sa računa i poša­ljite mi ga”.

Lijepo je kad ti dizaj­neri šearju fon­tove. Probavale su se razne opcije kako pro­da­vat fon­tove, kako napla­ći­vat fon­tove… Mislim da je teško pobi­jeć iz te zamke. Ja kupu­jem fon­tove koje koris­tim, a realno na hard discu imam puno tipo­gra­fija koje ne koris­tim, a koje imam infor­ma­tivno, jer pra­tim, ali formalno/pravno to je prekršaj.

Mislim da ako koris­tiš, ako zara­đu­ješ na fontu, onda je ok pla­tit. To mi je neki bot­tom-line.

Kad tako gle­daš i ovi “naj­o­pa­kiji” type­fo­un­rdy koji su jako osjet­ljivi na to, čim im kažeš “ja bi kupio to”, oni ti čak odmah poša­lju, prije nego što upla­tiš, jer zna se pla­ćat na račun, pogo­tovo dok nije još sve šlja­kalo preko inter­neta. I oni bi da ljudi kupuju fon­tove. Kad smo već kod te teme, nemam ni jasan stav kad su neki fon­tovi skupi, neki jef­tini… Ne mogu reč da je jedno loša, jedno dobra poli­tika. Mislim da većina dizaj­nera ima jedno 10 puta više, ako ne i više od toga, tipo­gra­fija na hard discu koje nisu pla­tili, od ovih koje su platili.

U Hrvatkoj se sigurno zad­njih 10ak godina, i tu je Nikola sigurno odi­grao veliku ulogu, ne zato što je on neš tla­čio ljude… Nikola je, koliko ja znam, po Hrvatkoj dobrim dije­lom, kako bi reko, dao na tes­ti­ra­nje svoje fon­tove. Dizajneri sad vide da je to, pogo­tovo sad kad tu više nisu u igri ogromne “tipo­graf­ske kor­po­ra­cije”, da to zbi­lja pos­toji dizaj­ner koji sjedi, koji radi posao koji ti oči­gledno cije­niš, čim hoćeš nje­gov font, jer mis­liš da tvoj posao ovisi o tom fontu… Mislim da je Nikola na taj način digo svi­jest da su to ljudi, da je O.K. njima pla­tit, i da oni nešto jedu i da piju… Kolko god su visoke, a ima tih type­fo­un­drya, koje su skupe ko sam Vrag, ali kad realno pogle­dam, još uvi­jek to… jer ti ne kupu­ješ font za jedan posao. Ti ga obično kupiš zbog nekog posla u nekom tre­nutku, ali u stvari onda je on tvoj Božji, tvoje je na kom­pju­teru. Ako si dobro kupovao%mdash;i ako vri­jedi ono što kažu Massimo Vignelli da ti je dovoljno šest fon­tova, i da on ima koc­kicu na kojoj ima napi­sane fon­tove pa kao na jed­noj su sans serifi, na dru­goj serifi, pa kao tako kom­bi­nira — nije to velik tro­šak. Mislim da je veći pro­blem oko toga što ne pos­toji, ne pos­toji koliko ja znam u Hrvatskoj način da te netko utlaćči da kupiš font. Vani to pos­toji, a i vani se to radi povre­meno, i na sup­tilni način — ja pret­pos­tav­ljam da to šljaka tak — kad type foun­dry vidi da je neki veliki posao, a zna se šta su veliki pos­lovi, da se koristi nji­hova tipo­gra­fija, a vide da nisu pro­dali, niti nji­hovi dis­tri­bu­iteri — ma da je i to teško ući u trag tko nije/je. Tako da to valjda šaljaka samo kod tih veli­kih pos­lova, hoću reč ovo novine, kam­pa­nje i to, kad vidiš da se vrti hrpu para, onda oni to nešto, kad su sigurni da netko nije kupio, jer tko će uterat…

Tak da mis­lim da je na dizaj­neru da sam pro­ci­jeni dal mu je ok da plati font. Ja sam u jed­nom tre­nutku sku­žio “ja zara­đu­jem na tome, ja te ljude cije­nim, O.K. mi je da pla­tim”, evo.

Novi dizajneri

Kakav je tvoj odnos sa ilustracijom i mladim ilustratorima/cama?

Ja Arkzin okriv­lju­jem za sve – i za svoje dobre stvari, i za svoje loše stvari. Naviko sam u maga­zinu, časo­pisu, dok radiš ti dobi­ješ foto­gra­fije, dobi­ješ ilus­tra­ciju – moje je da se zbi­lja bavim sla­ga­njem tek­sta i odnosa i svega toga. E. Kasnije po tim časo­pi­sima što sam radio nije bilo tako, nisam imao ilus­tra­tora koji bi nešto nacr­tao. U Arkzinu smo mi imali dva ilus­tra­tora koji su visili u redak­ciji! A ovo sad sve vir­tu­alni časo­pisi na način da imaju reda­ciju kao vir­tu­alni pojam – kao pet raz­li­či­tih mejl adresa, to je redak­cija. Eventualno chat neki. Ne pos­toji da ljudi moraju doć na neko fizičko mjesto, da se tamo radi… Tako da nisam više dobi­vao ilus­tra­cije, već su svi ti časo­pisi, prije bi prije nekog vre­mena morao reč da su to sve fan­zini. Tipa imaš nekog čovjeka, obično glav­nog ured­nika, kojem je stalo da to što on radi izlazi, i on to gura, i preko e‑maila nate­ruje druge da mu to naprave na vreme. To tak funk­ci­onira. Brat bratu, tak moš i fan­zin nekak opi­sat. Tako kad radim časo­pise nemam kao “joj za ovaj tekst mi treba ilus­tra­cija, poša­lji ilus­tra­toru”, već se sna­la­ziš. Kroz to neko sna­la­že­nje s vre­me­nom sam razvio neki svoj stil ilus­tra­cije. Kako sam se počeo bavit ilus­tra­ci­jom, onda gle­daš šta drugi rade. A i brate dopiz­dilo mi je crtat ilus­tra­cije, puno mi je jed­nos­tav­nije pozvat nekog “daj mi ilus­tra­ciju”. Pa ga ne možeš baš žicat “nema para”, mora i on tu imat neki svoj dil. Onda je dil “ajde oćeš da ti pred­sta­vim ilus­tra­cije”, pa kao ja njemu pred­sta­vim ilus­tra­cije, a ja ne moram raz­miš­ljat o kori­cama, jer pozi­vam ove koji znaju nacrat, znači biti će mi super korice. To je neki dil.

Kako smo mi mala… šta nas ima tu nešto oko Zagreba i oko Istre tamo se sku­pilo ljudi… nema nas puno… znaš, bilo tko šta radi nešto inte­re­santno, poku­ša­vaš ga pogu­rat. I uvi­jek kad dođem u Splitu, već skoro 10 godina kolko tu dola­zim, onda vidiš nekog stu­denta koj nešto inte­re­santno crta… zbi­lja je minorno šta ja njega sta­vim u Libru ili Gordogan, na neki način vid­lji­vosti, al znam da njima i to znači. Pa mi je nekako O.K. – oda­be­reš nekog ko ti je inte­re­san­tan, imaš prvu šri­liku da s njim radiš, nje­go­vim ilus­tra­ci­jama, to mi je sve uvi­jek zanim­ljivo. A ima ih i zbi­lja koji dobro rade. Mislim da mi nedos­taje i ovo što sam ranije pri­čao o stu­diju i radu, i mis­lim da mi nedos­taje inputa sa dru­gih strana, kak radim solo nedos­taje mi inputa od dru­gih ljudi, pa to kroz te ilus­tra­cije nekako ono, tla­čim ljude… Mislim i dalje ja tla­čim ljude koji crtaju tipo­gra­fiju, čim vidim da netko inte­re­santno crta, odma ja njega utla­čim… A i to šljaka na tu foru – ti njemu komen­ti­raš font, pa on dobiva neki feed­back koji nije uvi­jek lako dobit, jer će mu neko ko možda nije toliko u tome reč “joj, da, super ti je taj font”, uvi­jek mu je koris­nije da mu kažeš šta mu nije super u fontu. Onda te moti­vira, ostva­ruje neku komu­ni­ka­ciju, a ti imaš svoj inte­res – da dobiš taj font da tes­ti­raš. Al uglav­nom pra­tim čim netko inte­re­santno crta, to pra­tim, a ilus­tra­tore već ono vidim nekako.

To je zbi­lja minorno, zbi­lja je minorno to, al da možeš nekog malo pogu­rat ko ti je O.K. I naučiš nešto od njih uvijek.

Što misliš o mlađoj generaciji dizajnera/ica?

Pa ne znam. Svi ovi dizaj­neri sad… ja budući da sam izašo sa svog faksa, ja nisam pojma imao. Tako da ono, svi oni koji imaju malo pojma nas­pram meni izgle­daju kao super dizaj­neri. Meni je tre­balo, znaš, radio sam 5 – 6 godina prije nego šta sam se sma­trao uopće dizaj­ne­rom. U početku se ja uopće nisam sma­trao dizaj­ne­rom, kao radim u novi­nama. Meni je bilo bitno što radim u Arkzinu jer je to bilo jedino mjesto gdje sam se osje­ćao, iden­ti­tet­ski O.K. da radim, ja radim tamo, i ok mi je što to radim, ono, Arkzin je zbi­lja bitno neko mjesto u mom životu. A i opće­nito je bio bitno mjesto u 90ima. Ne ko Feral, ali je imao neku svoju dru­ga­čiju ulogu. Tako da je meni dugo vre­mena tre­balo da kažem “a, ja sam dizaj­ner”, mis­lim mogao sam ja to reč, već da ose­ćam da sam dizaj­ner, neko vreme treba jer sam se morao sa tom ide­jom nekako pois­to­vi­je­tit. Pogotovo jer sam radio samo u Arkzinu, pa nemaš taj osje­ćaj, a sve je tamo bilo polu akti­vis­tički na način da… mi smo imali ubrika koje su novi­nari pre­la­mali, jer kao znaju i oni pa “evo, pre­la­maj”. Jednom bi volio s Kršićem da pro­bamo raz­mo­tati to klupko Arkzina koje stalno izgleda kao zapet­ljano, kao mi poka­zu­jemo deset nas­lov­nica i pet spre­adova, i to sad ispada da je jedna este­tika, al tu je bilo hrpu este­tika, i Arkzin nije bio dekon­sruk­ti­vis­tički domi­nantno po vizu­al­nom, već je on jed­nos­tavno bio dekons­tru­iran jer je to radilo par ljudi ono – kako im se hoće. Mi smo dos­lovno imali ured­nika zele­nih stra­nica koji je sam pre­la­mao to, a koji nije imao nikakve veze sa ostat­kom novina. Onda bi došo Nedjeljko Špoljar3, koj je jedno vreme radio, onda je on imao neku svoju este­tiku koja je bila malo dru­ga­čija… dosta dru­ga­čija od Dejanove i moje, al nismo mi njega nešt tla­čili da on mora radit ko mi. Ko što ni mene nije Dejan posebno tla­čio da radim ko on. Tako da je to bilo dosta ono… desilo se tre­nu­taka kad bi se sve pogo­dilo, kad bi mi našli neku este­tiku, koja nam je tad inte­re­santna — Dejan i ja — pa onda radimo samo on i ja, pa ima niz 10ak Arkzina koji su kao kon­zis­tentni, govo­rim o novin­skim. Al u prin­cipu Arkzin je bio totalno kaoti­čan. Ne samo po pre­lomu, već po samoj struk­turi rada na njemu.

Uglavnom, pra­tim stalno… u zagrebu u sva­koj gene­ra­ciji dvoje-troje izađe inte­re­sant­nih, u Splitu bude bar jedan inte­re­san­tan… pra­tim šta se to dešava. Ne mogu reč sad ovdje ima boljih, ovdje loši­jih. Povremeno, sva­kih par gene­ra­cija bude nekih ljudi za koje osi­je­ćam da su mi bliži, znaš. Mi sad govo­rimo o peri­odu od zad­njih 15ak godina, koliko pos­toji stu­dij dizajna u Zagrebu, i ovdje je možda nešto kas­nije. Ja sam se taman pro­vuko između, kuiš, ja sam se taman pro­vuko između, kad je tre­balo hrpu ljudi koji će radit gra­fički dizajn na kom­pju­teru, a nije bitno i nije bila još izašla prva gene­ra­cija dizajna, pa sam se zbi­lja pro­vuko kroz neku ušicu. Svi s moje gene­ra­cije, s gra­fičke teh­no­lo­gije, svi rade. Kolko ja znam, O.K. vje­ro­vatno pos­toje neza­pos­le­nih, al ja idem po tim tiska­rama i ja tamo sre­ćem svoje gene­ra­cije, i tu na faksu imaš – pro­čel­nik vaš je isto moja gene­ra­cija s faksa. Svi, jer to je bila sre­dina 90ih, ovim sta­rim tiska­rima se nije dalo zezat sa kom­pju­te­rima… nije da smo mi neš puno znali, već smo bili spremni učit radit. I svi su dobi­vali posao. Tako da sam ja isto ule­tio. E sad, to je u pot­pu­nosti raz­lika od danas, gdje u Hrvatkosj godiš­nje izađe 50 dizaj­nera, naravno da onda imaš svake godine par super dizaj­nera. Mislim, stu­denti su ko stu­denti, oni prate… njima je nji­hovo što je bilo zad­nje 2 – 3 godine, sve što je preko 2 – 3 godine, to je druga gene­ra­cija. Svakih par godina, znaš, to je ema­ci­pa­cij­ski, ko što to ide sa glaz­bom, čime je ova sta­rija gene­ra­cija, uvi­jek tra­žiš neš novo da se možeš sa tim nalje­pit da je to tvoje, iz tvog vre­mena… dobro sad svi slu­šaju sve, to je drugi horor… ali to tak šljaka, moda, mladi se zaljepe za modu, tre­nutno, i to ih nekako vuče i to im pro­daju onda cijeli život, ono prvi revi­val sa 30 godina mla­dost, pa onda 40, pa onda ono, 50…

Meni uvi­jek ima par inte­re­sant­nih dizaj­nera. Naravno da oni imaju u sebi duh vre­mena. Nitko od njih ne ispadne od nikud, ipak su oni sa škole, znači obli­kuju ih i škole.

Dobro, raz­li­čito ih obli­kuju ovdje u Splitu, raz­li­čito u Zagrebu, al zad­njih godina, ako sam dobro shva­tio, dosta njih iz Splita za diplom­ski idu u Zagreb, tak da nema više ni tu tolko raz­like, ako ćemo zbi­lja. Vjerovatno mi se više svi­đaju dizaj­neri koji su mi bliži. Meni se svi­đaju Dario (Dević) i Hrvoje (Živčić), jer ja na jedan način vidim… ne da mi slično radimo, već dola­zimo do slič­nih rije­še­nja jer volimo donekle sli­čan dizajn, i jer radimo za slične kli­jene, i jer radimo slič­nim sadr­ža­jem. I onda dola­ziš do nekih rela­tivno bli­skih rije­še­nja, al dovoljno raz­li­či­tih da ih ne moram zatuć po noći da mi kradu kli­jente, ili nešto. Ali ono brate, pa nisu oni mladi, oni imaju već 30 godina, znaš. Mogu reč za tebe da si mi inte­re­san­tan, jer jed­nos­tavno ti imaš neki svoj put, koke­ti­raš sa osta­lim, nisi samo dizaj­ner pa onda ima nekako ono, a i nisi pravo naučio kako radit pa je to uvi­jek inte­re­santno. Studenata ima inte­ra­sant­nih, meni je puno inte­re­sant­nije kad je netko pos­lije 5 godina inte­re­san­tan, nakon šta je zavr­šio fakul­tet. Sad ko ima inte­re­santne stu­dent­ske radove – ima sva­kak­vih, vidio sam sva­kak­vih koji imaju inte­re­santne stu­dent­ske radove, pa ništa. Pa ništa. Uvijek mi je inte­re­santno kad netko crta slova. Ko šta mi je sada ovdje inte­ra­santna u Splitu Terezija Đonlić, ko što mi je inte­re­san­tan Marko Hrastovec jer je otišo na Type and Media… ti sad zbi­lja imaš u Hrvatskoj neki sli­jed type dizaj­nera koji su u pot­pu­nosti rele­vantni u nekim širim okvi­rima. Hrvoje Živčić, iako ima svoj ritam crta­nja fon­tova, al nje­govi fon­tovi su zbi­lja skroz O.K. Od Marka Hrastovca su fon­tovi super. On čak, čini mi se, više od Hrvoja se drži da crta tipo­gra­fije. Ima ih još koji su inte­re­santni… Ne mogu sad nešto od baš mla­dim mla­dim dizaj­ne­rima da kažem… da, pra­tim ove koji izlaze. Al ustvari mi je pravo inte­re­san­tan neko kad prođe malo to, jer jedna stvar su stu­dent­ski radovi, ajde ti meni jedno 2 – 3 godine malo radi, pa da ja vidim ovih pra­vih radova, sa real­nim kli­jen­tima, i da bar za đepa­rac zarađuješ.

A produk i modni?

Jedva sam ovo pos­lije škole naučio, ovog gra­fič­kog dizajna, sad još da pro­duk nešto znam… Mislim imam na polici tih par knjiga pro­dukt dizajna stoje tamo, Dieter Rams i ovi ostali… al ne znam to… Mogu na razini tipa sviđa mi se / ne sviđa mi se, ili kao vidim to funk­ci­onal­nim ili nefunk­ci­onal­nim. Ali sad ne mogu raš­čla­nit sve i reč kao “aaa”, ko što rela­tivno mogu gra­fički dizajn – mogu raci­ona­li­zi­rat, da sad disku­ti­ram o tome. O.K. mi je pro­dukt dizajn i volim lijepe, funk­ci­onalne objekte koji su prak­tični, sve to volim nekako, ali nemam sad nešto da kažem da pos­toji komad namje­štaja u koji sam zaljub­ljen, i omi­ljene pro­dukt dizaj­nere. Produkt dizajn je sigurno bit­niji, on je između dizajna i arhi­tek­ture neg­dje, nije na pola puta, ima on još dosta do arhi­tek­ture. Al na neku foru moraš biti odgo­vor­niji, jer u kraj­njem slu­čaju ti pro­dukti koštaju više (nego kod gra­fič­kog dizajna), pa iz neke ele­men­tarne pris­toj­nosti prema kli­jentu i kraj­njem koris­niku bi bilo O.K. da malo paziš, znaš. Nitko nije pogi­nuo, ja bar ne znam, što si krivo ker­ning napra­vio na pla­katu, il što su ti apši­sale boje il nešto. Ako sto­lici jednu nogu kraću napra­viš – evo pri­like za nevolju.

Imaš neki savjet, poruku, sveukupni pogled na razvoj svega, budući trendovi?

Sigurno imam.

Ma nemam, nemam neki savjet.

Ma nemam pojma šta će biti budući tren­dovi. Vjerovatno ovo šta je u ovom tre­nutku smi­ješno, pa će u nekom tre­nutku to pos­tat domi­nantno, pa ćeš se pra­vit ko da je to normalno.

Meni šta je bilo bitno, kad sam se počeo nakon Arkzina bavit, tj. radit za raz­li­čite kli­jente, je bilo da imaš… čim više imaš vje­ština, tim tim bolje. Da poz­na­ješ ele­mente sa kojima radiš, dobro je znat tehnologiju…

Nas, gra­fičke dizaj­nere gene­ralno, gle­daju ko tuljane u tiskari. Zbilja nemamo pojma.

Pogotovo ovo sad. Još prije nije bilo tolko, jer zbi­lja nije bilo jed­nos­tavno, teh­nički pro­ces je bio hra­pav. Sad je zbi­lja “stis­neš ‘napravi PDF’ ” i odma to šalješ u tiskaru, a pri­tom ne raz­miš­ljaš šta si unu­tra napra­vio, koje si situ­acije stvo­rio. Možda lju­bi­časta slova na tamno pla­voj pod­lozi nisu naj­i­de­al­nije rije­še­nje, iz više aspe­kata. Do nekih zbi­lja teh­nič­kih stvari tipa – O.K. je kad ima napust, i O.K. je ovo, i sve to. Dobro je znat te teh­ničke stvati.

Dobro je bit spo­so­ban reagi­rat u raz­li­či­tim jezi­cima, mis­lim da je to dost bitno.

Naravno, uvi­jek možeš reč tipa “dobro je znat koje su tvoje kva­li­tete”, ali isto je tak dobro i sta­vit na kuš­nju to što ne znaš – da radiš to što ne znaš. Ja recimo mrzim logo­tipe i slično radit, al ne moš sad ono sva­kog kli­jenta koji… da tako pos­tu­pim, jer obično kad se osnuje neka udruga, prvo tre­baju logo­tip, i nikad nebi radio drugi posao da ne pri­hva­tim prvi posao. Dobro je imat neki svoj zdrav odnos prema ovom tro­kutu kli­jent-publika-ti, svaki rad ti radiš mis­leći na to šta će kli­jent na to reč, kak će se to svi­dit kraj­njem koris­niku, a i pri­tom kak ćeš ti hodat ovim svi­je­tom zna­jući da si to napra­vio. Pa kako izva­gat te tri stvari. Dosta je kom­plek­sna situ­acija. Koja je tu hierar­hija, šta ti je tu naj­bit­nije. Dal ti je naj­bit­nije da si ti naj­za­do­volj­niji, dal ti je naj­bit­nije da je kli­jent naj­za­do­volj­niji, il ti je bitno da je kraj­nji koris­nik naj­za­do­volj­niji. Nema tu jas­nog odgo­vora. Ali sigurno u nekom tre­nutku uspos­ta­viš tu hierar­hiju, unutarnju.

Ovo šta sam spo­me­nuo da je dobro imat više jezika – Hrvatska je pre mala, ti moraš imat moguć­nost, pogo­tovo ja što dje­lu­jem u nekoj toj sceni 500 metara oko Bana… Sve je to slično. Pazi – kul­tura, pa je ovo neki dio te male kul­ture. E pa onda unu­tar toga ima ih njih dosta. Pa onda na prvi pogled treba biti rela­tivno jasno da je to iz tog seg­menta kul­ture, a onda još da se oni raz­li­kuju među­sobno. Da ne govo­rim da ona pos­toje pro­blemi da tu subjekti često fluk­tu­iraju na način da sad se ova inci­ja­tiva ili udruga bavi ovim, kas­nije se bavi oni, a onda ini­ci­ja­tiva pre­raste u časo­pis, pa u knjigu… To sve nisu fik­sni iden­ti­teti, što je jasno, ali svi oni tre­baju iden­ti­tet, ali ne samo da bi svi izvana znali tko su oni, nego i da njih to malo drži na okupu. To se zbi­lja kuži, kad ti nekom napra­viš neki iden­ti­tet, pa se oni sa tim pois­to­vjete, to im baš puno znači. I to je razum­ljivo jer im treba nešto s čim će se… dizajn tu zbi­lja može biti neki kohe­zivni element.

Tnx Ruta. Score: font – 92; ono – 67; mis­lim – 39; Arkzin – 30; Kršić – 20. (NKS)


  1. Mirko Ilić Corp. 

  2. (kul­turnu) prt­ljagu, hrpu zna­če­nja pov­lači sa sobom 

  3. Sensus Design Factory 

, , , , , ,

Dejan Dragosavac Ruta