Media Mediterranea 19

dizajn, Radovi

19. 08. 2017.

Media Mediterranea je fes­ti­val udruge Metamedij iz Pule, foku­si­ran na novo­me­dij­ske prakse i teoriju. Festival se odr­žava ljeti i suk­ladno tomu foto­gra­fije za pla­kate sadrže lokalno sezon­sko voće i povrće, barem ono koje nas naj­više pod­sjeća na ljeto. Razni teh­no­lo­ški ure­đaji, elek­tro­ničke kom­po­nente i sl. nasilno su uba­čene jer “to je novo­me­dij­ski festival”.

, , , ,

plakat za Media Mediterraneu 19