Kino Katarina i Ame u Ekvadoru

dizajn

05. 11. 2018.

Plakati za Kino Katarinu i Ame uvr­šteni su na izložbu pla­kata u sklopu Ecuador Poster Bienala. Konačna selek­cija, o kojoj je odlu­či­vao među­na­rodni žiri, uklju­čuje 600 od ukupno 10.044 pris­ti­glih radova iz cije­log svi­jeta, a pla­kati Kino Katarine, čiji je autor Oleg Morović, izlo­ženi su u kate­go­riji druš­tveno-poli­tič­kih i pla­kata iz podru­čja kulture.

, , ,

katarina plakati
kino_katarina_cover_2016