Intervju sa Unity

dizajn, Intervjui, Tekstovi

07. 06. 2015.

 

Dolazi Shift pa zašto ne uba­cit raz­go­vor sa Jakovom Šuranom i Antom Matijacom (Unity)… Pula / Kaštel Lukšić, zapravo Zagreb.

 
 1. Driblanje
 2. Biznis
 3. Koj dan nakon

Driblanje

Je Ante tu?

Ante Matijaca: Nope. Nema ga.

Jakov Šuran: Ima Skajp sada.

Koj stil?

JŠ: Chill still.

Na čemu se radi?

JŠ: Žonglira se sa kli­jen­tima i roko­vima, lažeš jed­nom da oprav­daš dru­gom dok radiš za trećeg.

Kako je bilo u Varaždinu?1

JŠ: U Varaždinu je kao i svake godine bilo epic2.

O čemu ste pričali?

JŠ: Sudjelovali smo na Dribbble Meetupu tako da nismo pri­čali o sebi nego o našem pogledu na Dribbbble. I utje­caju Dribbble comu­nitya na nas, i naš utje­caj na Dribbble comu­nity.

I? Koja vam je spika sa driblom?

JŠ:

Ma Dribbble je super plat­forma za vidit’ ‘ko ima veći, i za doć’ do super kli­je­nata. Zapravo oni dođu do tebe.

Većina posla nam od tamo dolazi pa moramo nje­go­vati taj pink profil.

Koj’ je utjecaj dribla na vas, a koj’ vaš na njih?

JŠ: Pa mi sve kra­demo od tamo. Kad ne znaš šta bi napra­vio upi­šeš u tra­ži­licu šta ti treba pa poski­daš malo šta ljudi laj­kaju na kraju i kli­jent to lajka. Isto tako ljudi od nas kradu, vrlo otvo­reno, pa vje­ru­jemo da donekle i mi utje­čemo na Dribbble trendove.

Koliko imate lajkova?

JŠ: Lajkove više ne bro­jimo, mje­rimo se po broju fol­lowera (cca 3.500).

Zašto share or die?3 Zasto “or die”? “Or die” da budete kul i skupite falovere/lajkove? Ili je Ante imao krizu srednjih godina?

JŠ: Imao? Ima! :)

Share or die? To je proš­lo­go­diš­nja pre­zen­ta­cija. Tada smo počeli objav­lji­vati free pro­jekte, PSD4 i Sketch doku­mente5. Iznenadio nas je expo­sure i reak­cije koji smo dobili shareanjem free stvari pa smo odlu­čili raditi što više toga. Nažalost kli­jenti nisu uvi­jek za to pa ne stig­nemo sa strane izmiš­ljati free pro­jekte. A taj “Die” dio samo zvuči dobro.

Kako gledate na to inspiriranje/aproprijaciju/plagiranje?

JŠ: Eh, a sve je ins­pi­ri­rano nečim i sve što nam se nalazi u vizu­al­nom polju utječe na pro­ces kre­ira­nja i pro­miš­lja­nja o pro­jek­tima. Ono što je dobro na Dribbblu je što je, bar što se digi­tal­nih medija tiče, korak ispred mains­tream-a. Nije nužno, ali ako paž­ljivo gle­daš vidiš. Dosta stvari vidiš na Dribbblu jedan dan i onda mje­sec dana kas­nije na Facebooku, Evernoteu ili Androidu.

I’mma let you finish, ali Na konju smo je masu ispred driblaša.

JŠ: A kad ste na konju. A oni su na lopti.

Kako CEO gleda na to? I – znači it’s all up for grabs?

JŠ: Budala kopira, pame­tan krade – Borut (Skok) mi je rekao da je to Picasso (The Picasso – Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Clito Ruiz y Picasso) rekao pa sad…

CEO je na skajpu, pobri­nut ću se da se nado­veže kad završi.

Šta nije neka ideja tog dribla da stavljaš rad u tijeku? Je zato kao fol ispred trendova?

JŠ: A e, to je bila ini­ci­jalna ideja Dribbblea. Ali zašto bi ti sta­vio WIP6 kad netko drugi stav­lja gotovi ulic­kani rad.

Biznis

Kako je bilo na faksu, nakon faksa, osnuti i voditi svoju firmu Ante?

Ante nije htio odgo­vo­riti na ovo pitanje.

Šta je sa tim Epic weatherom?

JŠ: Radimo Epic7 aplikaciju/platformu.

Da to smo skuzili…

JŠ: Sve weat­her infor­ma­cije se bazi­raju na broj­kama, tem­pe­ra­tura, tlak itd.

To isto zna svatko tko je bio u osnovnoj školi…

JŠ: Naša ideja je pri­ka­zati te infor­ma­cije na način da koris­niku budu ekšu­eli korisne.

Kako je to?

JŠ: Ideja je da imamo lika (ani­mi­ra­nog 3D lika) koji ima odjevnu kom­bi­na­ciju (svaki put dru­ga­čiju) koja odgo­vara vre­men­skim uvje­tima. Otvoriš app i znaš kako je vani i što obuć’ bez da znaš da je 1.013 hPa itd.

Aha, to su one životinje iz onog chata za kineze?

JŠ: Nope. Epicweather​.net.

Zašto moraš otvorit’, šta ne može stalno biti u điru po ekranu?

JŠ: Kako mis­liš stalno biti?

I driblat sa appovima kao… Kuiš. Tamagoči.

JŠ: Hahahaha… Jer nitko ne želi još jedan gad­get u džepu ako to može imati u app-u od par MB.

Kad’ će te raditi neki normalan dizajn? Neke plakate i knjige i to?

JŠ: Kad’ poč­nemo sura­đi­vati sa Na konju smo, kad nam pros­li­je­dite posao i to. Digitalna era ovo ono…

A men, kad’ nikad nemate vremena. Evo ide maron kauč8 plakat u reprint.

JŠ: Onaj isti? ‘Oćemo updej­tat to malo?

BTW9 bila je neka mini star­tup kon­fe­ren­cija u Zagrebu prošli tje­dan, došli smo sa Epic weat­herom, osvo­jili prvo mjesto. Idemo u Köln u rujnu.

Ste dobili pare?

JŠ: dobili smo upad na polu­fi­nale ovdje. So that’s good.

Zašto je to dobro? Šta je taj pajrtsamit?

JŠ: Summit star­tupa. Hrpa star­tupa tu pitcha inves­ti­to­rima, super za expo­sure i poten­ci­jale inves­ti­cije za napra­viti nešto stvarno epic10 od projekta.

I koja vam je razlika između tih printeva i ovog šta sad radite? U pristupu i hendlanju posla?

JŠ: Prvo i, za sada, zad­nje od printa što smo radili su naše vizitke.

AM: Nije, Borisove smo zad­nje. :D Behave inc. (Mirku) Iliću su se svidile.

JŠ: Yup.

AM: Samo je reka’ malo tvrđi papir idući put. Znači dobro je.

Kad ste mu ih uvalili?

JŠ: Ne ne ne, zad­nje su bili stic­keri za Epic weat­her.

Je bio na driblu u VŽ?

JŠ: Boris mu ih je uvalio.

AM: u New Yorku.

Koliko vas je u firmi?

AM: Sad je troje. Inače četvero, ali u biti 5 jer mi ses­tra (Marina Matijaca, link 2) visi cili dan tu jer radi s nama na star­tupu.

Šta ona radi na startapu?

AM: Yup.

JŠ: Sve ilus­tra­cije i likove koje vidiš na Epic weat­heru.

Znači uskoro Jakov ide ća?

JŠ: Hahahahaha…

AM: Yup. Valjda neće ostat radit s njima.

Za koga inače radite?

JŠ: Uglavnom za/sa stran­cima. Amerikanci, danci, bri­tanci, švi­carci, kinezi, arapi, nizo­zemci, you name it. I… akhm… indijci ponekad…

Koji su vama najbitniji i najdraži segmenti projekata/dizajna?

JŠ: Meni je onaj kad moram osta­viti miš i crtati nešto tabletom :D Ma naj­bit­nija je ini­ci­jalna faza kad sta­vimo svoje thin­king caps i moz­gamo. Ovisi o pro­jektu, naravno, pone­kad dobi­ješ gotovu priču pa radiš samo UI11 što je čisti gušt, ali naj­draže je kre­nuti od nule kada imaš cijelu stvar pod kontrolom.

Pretpostavljam da će se Ante nado­ve­zat’ na pita­nja kas­nije :D

Miš/tablet – stalno ekran?

JŠ: Miš/tablet – uglav­nom ekran. Retina4ever.12

Odakle nizozemci, ameri, danci, indijci..?

JŠ: Dribbble, Dribbble i Dribbble :D Često su tu pre­po­ruke, ali uglav­nom Dribbble.

Šta vi radite? “Koji stil?” (unexpec­ted move!) – pita­nje intervjueru.

Čilamo ga (expected answer!).

JŠ: Daj radite nešto.

Šta kažete na sliku na naslovnoj?

JŠ: Odlično! Možeš to sta­viti i za ovaj inter­vju. I dodat moju fotku sa strane :D

Trebali biste imati neki sec­tion tipa “šta skro­laš?”: imaš ime osobe i 2−3−4 stra­nice koje naj­češće skrola, a da nisu fejz i tviter.

Imamo sličnu ideju i htjeli smo je možda za intervjue, ali onda smo odlučili da nećemo stavljati fotke u intervjue: 5 slika iz download foldera i opis zašto si ih skinuo/zašto su O.K.

JŠ: Ee to bi bilo super.

Pazi ovo: koliko vam treba da napravite sajt? ! HA-HA!

JŠ: Epic13 sajt 2 tjedna. Ako se ne’ko miješa i zajebe, zabr­ljamo pa napra­vimo u 4 – 54 tje­dana, a kad radimo svoj 2 – 3 godine i još traje… (*sa deve­lop­men­tom) Treba novi NKS web?

Ante će podeb­ljat svaki odgo­vor na para­graf :D ako nije blo­kao već…

baš sam htio pitat šta treba mijenjati

JŠ: Fali veliki pun­chy header, ono di ste vas dvoje goli na konju. Ovo ostalo mi je stil. I možda neki ban­ner sa strane: Walkmax teni­sice za 199,99 ili nešto…

Kako sa logotipima?

JŠ:

Uvijek ih radimo nekako usput, ali to je i dobro. Bitna je jed­nos­tav­nost i pri­mje­nji­vost. Najgore je zapesti u loop ite­ri­ra­nja nekog znaka i gurati pixel lijevo/desno.

Ako poz­na­ješ to za što radiš logo­tip, nije teško. Je li to bilo pita­nje uopće? :D

Ne znam, spava mi se…

Koj dan nakon

Ša’ ima?

JŠ: A evo, šift se sprema.

Šta je Shift? Šta sa njim? Šta se sprema?

AM: Oleže jesi ti na Shiftu?

Nisam. Doći ću vas gledat.

JŠ: Shift je naj­veća star­tup/tech kon­fe­ren­cija na bal­kanu :D Do sad smo svake godine sura­đi­vali sa njime, a ove godine pitchamo svoj star­tup. (Yup, sad smo oni star­tup ljudi koji imaju svoj star­tup lingo, “sca­ling”, “mvp”, “fun­ding”, “inves­tors”…)

Kako surađivali?

JŠ: Radili nešto dizajna i motione.

Startup… A šta kažete na Muzil startup (Muzil starter)?

JŠ: Muzil? ‘Ko su oni? Imaju li trac­tion? Kakav im je aqu­isi­tion plan? Su na angel listi? :D

Vi recite nama, vi ste u startup điru…

JŠ: Hahaahhahahaha… Muzil bure baruta.

Slab je Ante sa intervjuima… a CEO.

JŠ: u điru je sada, nado­ve­zat’ će se.

Daj neki link.

JŠ: Theverge.com/…/Bjork…. Da je sad sni­mit’ John Miltona ovako…

Dajte dva rada na random.

JŠ: Codeanywhere i Wikipedia redi­zajn.

Na Codeanywhere nismo radili od početka. Pridružli smo se kada su nakon dobi­ve­nih inves­ti­cija odlu­čili napra­viti kom­pletni redi­zajn svih pro­izvoda. To nam je jedan od prvih zajed­nič­kih pro­je­kata, tako da je možda naj­važ­nija lek­cija izvu­čena iz toga bila tim­ski rad. Sam rad je bio iza­zo­van jer smo pokri­vali sve plat­forme, android, iOS, tablet i mobile + web edi­tor. Najveća tapija je bilo slaj­sat sve za android. Ali, kao što sam rekao, naj­veći gušt je raditi na full dizajnu.

Codeanywhere stalno koris­timo kao refe­rencu i dosta smo ponosni na njega :) Super je pro­izvod sa puno usera i jako puno ljudi zna za njega.
 

 


 1. Unity je bio na 4. MOP-u

 2. JŠ: Stalno ćemo ponav­ljati “epic” jer nam se star­tup zove “Epic weat­her”

 3. Njihova tema na MOP3 

 4. (Adobe) Photoshop doku­ment.” 

 5. Ovdje. Onaj pri­mjer nji­ho­vog Sketch pro­jekta je sada i tu

 6. Eng. “Work In Progress” – rad u tijeku. 

 7. Opet… 

 8. Petra Pletikos je zas­lužna za nadi­mak Baron Gautsch-a 

 9. Eng. “By The Way” – usput. 

 10. Baš ga for­si­raju 

 11. Eng. “User Inteface” – koris­ničko suče­lje. 

 12. Eng. za Retina (ekran visoke gus­toće pik­sela) za uvi­jek

 13. … Opet. Valjda tako zagreb­čani pro­mo­vi­raju svoje appove. 

, , , , , , , ,

u_logo-01
modern_stuff_is_crazy_man_NKS_feat_