Intervju sa Markom Hrastovcem

dizajn, Intervjui, Tekstovi

18. 05. 2015.

Upilali Marka Hrastovca iz Varaždina za inter­vju dok je u Nizozemskoj.

  1. Uvod
  2. O edu­ka­ciji
  3. Dva rada na random
  4. Zaključak

Uvod

Zašto si opet radio MOP i zašto nije Audree?

Marko Hrastovec: Pa to je jedan od onih pro­je­kata koji ti dođu spon­tano, a pošto ga orga­ni­zi­raju fren­dovi iz osnov­no­škol­skih klupa s kojima si više-manje stalno u kon­taktu, surad­nja je uvi­jek ležerna i neo­p­te­re­ćena rezultatom/profitom.

Najvažniji raz­log iz kojeg to radim je podr­ža­va­nje tak­vih lokal­nih ini­ci­ja­tiva koje nas­toje akti­vi­rati i zain­te­re­si­rati mlade (ali i sta­rije) u manjim sre­di­nama, a kojima se rijetko pruža pri­lika da se upoz­naju sa podru­čjem rada i stva­ra­laš­tva kojim se bave dizaj­neri, pro­gra­meri, umjet­nici ili bilo tko drugi, koris­teći digi­talnu teh­no­lo­giju kao osnovni alat za pro­duk­ciju. To je veliko podru­čje jed­nos­tavno izos­tav­ljeno iz škol­skih pro­grama i sma­tram da na neki način sred­njo­škol­cima i stu­den­tima rani­jih godina faksa treba ponu­diti sadr­žaj da vide koliko je tu poten­ci­jala za pro­fe­si­onalno dje­lo­va­nje bilo da te zanima umjet­nička ili teh­nička strana svega toga. Problem je manjih sre­dina da od pone­djeljka do petka imaš školu, a u petak i subotu imaš par kafića i to je to. Mislim naravno da treba i te pive popiti, ali nema dodat­nih sadr­žaja koji ti otva­raju men­talne pro­zore i pomažu ti da shva­tiš da su moguć­nosti puno šire od škol­skog pro­grama. Mislim puno je to kom­plek­s­niji pro­blem od poje­di­naca pa do sus­tava, ali eto, tru­dimo se koliko možemo. Znaš i sam, iz slične situ­acije dolaziš.

A drugi i manje važan raz­log je da naj­češće radim na pro­jek­tima koji ti u startu ponude ogra­ni­če­nja ili param­tere koje moraš zado­vo­ljiti i to mi je super, vje­ro­jatno se zato i bavim dizaj­nom, ali s druge strane kad imaš slo­bodne ruke to ti otvara poli­gon za tes­ti­ra­nje nekih svo­jih ideja i stvari koje tre­nutno radiš. A tu je auto­mat­ski i odgo­vor na pita­nje zašto ne Audree. Prije godinu dana mi se uka­zala pri­lika da napo­kon i isko­ris­tim ta slova koja sam crtao godinu dana prije toga. Ovaj put tema je dru­ga­čija a i ja sam dru­ga­čiji pa je i dizajn skroz nešto drugo. Mislim da je i zato jer mi sve u životu dosta brzo dosadi, a imam i neki strah od ponav­lja­nja, kao YOLO1, pa mi takvi pro­jekti onda omo­gu­ćuju da radim nove stvari.

Možda fulaš, možda nije naj­bo­lje ikad, ali pro­baš, naučiš, ideš dalje.

Koji je sad font2 onda? Neki google? Tvoj? Zašto? // Koji si onda font iskoristio?

MH: Font koji je kori­šten je Publico Mono od Commercial Typea. Ali iden­ti­tet za ovu godinu nije uopće bazi­ran na oda­biru pisma, već je ono došlo nak­nadno kao nado­puna. Tema fes­ti­vala je Digital world in focus i kad mi je Fran (Mubrin) to javio, meni je odma u glavi bila ideja kori­šte­nja pro­gra­mi­ra­nih vizu­ala. Spojiš ugodno s koris­nim, ja ponav­ljam i pro­ši­ru­jem naučeno, a vizu­ali su neo­če­ki­vani. Na to smo nado­gra­dili taj font koji je sam po sebi čudan spoj tra­di­ci­onal­nog novin­skog pisma i monos­pace3 pisama koja pak svoje kori­jene vuku iz pisa­ćih mašina a u novije vri­jeme pois­to­vje­ćuju se sa pisa­njem koda.

Da, bio si rekao Drawbot, vježbe sa faksa. Znači napokon iskoristiti naučeno?

MH: Da. Mislim naravno da nakon jed­nog semes­tra nisam neki pro­gra­mer ali zato služe takvi pro­grami koji vizu­ali­zi­raju kod i pomažu ti da shva­ćaš što radiš. Ima tu puno više od gene­ri­ra­nja dvo­di­men­zi­onal­nih vizu­ala, ali meni je zabavna i ta strana.

Koja je spika sa onom rukom za Moderato, i sa swashevima za Marlene Stencil? Zašto ih nema i na Marlene/Marlene High?

MH: Spika za ruku (Manicule) je takva da sam dobio ran­dom mail od Nikole (Đureka) da nacr­tam neke swa­shy ali ne pre­više swa­shy ruke koje bi mogle raditi recimo s Themom. Ja nisam imao pojma da on radi Themu Moderato, u među­vre­menu sam i zabo­ra­vio na to skroz… A kad ono eto je u Themi Moderato na Typonineu.

Marlene swa­shevi su slična priča, ali puno ranija, zapravo moj prvi “ozbiljni” pro­jekt i surad­nja s Nikolom. U to vri­jeme na dru­goj godini faksa u Zagrebu radio sam slične swa­sheve ko doda­tak za font koji je nas­tao iz vježbe. Nikoli se to dopalo pa me pitao dal bi radio tak nešto da ima jednu ideju, poka­zao mi Marlene Stencil i dal bi to moglo funk­ci­oni­rati. Ja onda nisam ni shva­ćao koliko je to posla i naravno da smo kre­nuli u to, i isa­plo je super. A drugi dije­lovi Marlene fami­lije nemaju jer vje­ro­jatno nema smisla. Stencil je nacr­tan na neki organ­ski fini način, pa su se ti swa­shevi pri­rodno uklo­pili u lomove slova. A i stvarno smo ih nakr­cali unu­tra gdje treba i ne treba. Kad malo bolje raz­mis­lim, radim samo takve neke pro­jekte. Valjda imam pre­ve­liku tole­ran­ciju na repe­ti­tivne ope­ra­cije, ili samo počet­nička ener­gija, ne znam.

Kada ćeš završiti onaj font iz specimena (za faks – kontrasti) i kada ćeš nam ga dati?

MH: Fontovi i dovr­ša­va­nje, ne znam iskreno sad u ovoj situ­aciji. Nakupila se tu sad u godinu dana ogromna koli­čina stvari polu­do­vr­še­nih ili zapo­če­tih, neke više neke manje zanim­ljive pa se moram orga­ni­zi­rati kad se vra­tim i odlu­čiti koje stvari raditi i razvi­jati dalje, a koje sta­viti u ladicu…

A i fon­tovi se kupuju, ljudi žive od toga :P4

Koji ti je uopće gušt crtati ta slova?

MH: Jer se neku­žim u boje. Jer imam tole­ran­ciju za rad na repe­ti­tiv­nim i dosad­nim stva­rima više od uobi­ča­je­nog. Jer je gušt kad radiš na osnov­nom alatu za veliku koli­činu ljudi (dizaj­neri) i kad vidiš to kas­nije u situ­aci­jama koje ti nisu bile na pameti u pro­cesu rada na tome. Jer uvi­jek težim nekoj rav­no­teži i balansu, može biti i kaos, ali izba­lan­si­rani kaos. Jer imam neku čudnu pove­za­nost sa slo­vima, ne znam zašto ili od kuda to dolazi ali baš ih volim, uži­viš se u to i svaki pro­jekt je ko da ideš iz nule, nova igračka i novi pros­tor za ispro­ba­va­nje. Jer se ne sma­tram pre­više kre­ativ­nom oso­bom a

kod slova su ideje uglav­nom sup­tilne, stva­raš dojam i priču kroz sis­tem koji se tek mora uklo­piti u neki kre­ativni koncept.

O edukaciji

Kako ti je gore?

MH: Gore je super, bilo je teže na početku sve ti fali, ljudi, mirisi, hrana, mjesta i barem u mojem slu­čaju moraš biti jako moti­vi­ran da te to ne spu­tava. Ali s vre­me­nom se navik­neš na sve. Dosta velika pro­mjena u sva­kom slu­čaju i sva­kome ko ima pri­liku pre­po­ru­čam. Osamostališ se naglo jer nema nikoga da ti pomogne, i men­talno i oko svih prak­tič­nih stvari. Ekipa na faksu je stvarno super, iako sam naj­mlađi, a naj­sta­riji imaju i 10 godina više od mene, stvarno ti pos­tanu ko neka obi­telj u tih godinu dana. Svi oni sa svo­jih strana svi­jeta puste pos­love, obi­te­lji, pri­ja­te­lje i odu u Haag (!)5 raditi na slo­vima godinu dana. Probudiš se u 8 dođeš u stu­dio u 9 i odeš doma u 9 nave­čer. Naporno je ali napre­du­ješ u pro­fe­si­onal­nom i pri­vat­nom smislu neo­pi­sivo puno. A kas­nije onda uvi­jek možeš u Iran. Ili Kolumbiju. Veze i to :)

Si sad’ na faksu?

MH: Jesam, zaš’?

Jer si rekao od 9 do 9 pa provjeravam…

MH: Bez brige :)

Već se jedna smjena odradila.

Kakvom ti se čini edukacija u dizajnu (u RH, a i vani)? Što se uči, što smatraš da bi trebalo podebljati ili uvesti, a što je taman?

MH: Faks je dobar uvod u dizajn (ok ovo je ful širok pojam i nes­pretno je bara­tati malo s njim ali recimo da se kuži) i pre­gled moguć­nosti koje nude razna podru­čja dizajna. Svaki modul (kole­gij, smjer) ima pre­dvi­đenu odre­đenu sat­nicu koja nije uvi­jek raz­mjerna s bro­jem stu­de­nata. U toj situ­aciji uglav­nom možeš dobiti osnove, ako se potru­diš onda i nešto više. Ali važno je da stu­denti shvate u startu da faks ko takav bez nji­ho­vog veli­kog anga­žmana nema pre­više smisla. Faks ti daje pod­logu, otvara vrata, upoz­na­ješ ljude, pove­zu­ješ se sa raz­li­či­tim stru­kama, a na tebi je da istra­žu­ješ, radiš, eks­pe­ri­men­ti­raš i guraš neki svoj put. Ali glupo je oče­ki­vati da je faks rje­še­nje život­nih pro­blema. Tek onda se treba tru­diti tra­žiti i gra­diti sebe, a ne stu­di­rati samo da se završi faks.

Gledajući u tom kon­tek­stu, edu­ka­cija u dizajnu kod nas je gene­ralno na dosta dobrom nivou. Pogotovo u zad­njih dese­tak godina sudeći prema broju kva­li­tet­nih ljudi koji izlaze s fak­seva i nas­tave raditi super stvari. Ali kad kre­neš ana­li­zi­rati detalj­nije pojav­ljuje se puno stvari koje bi mogle biti bolje. Sudeći prema vlas­ti­tom iskus­tvu, od stvari koje bi mogle i tre­bale biti bolje, je pos­te­pena zamjena men­tora koji su svoj mak­si­mum već dali i jed­nos­tavno nisu više skroz u toku razvoja struke. To za pos­lje­dicu ima zas­ta­rjele, pro­žva­kane zadatke/program i način na koji se vodi stu­dente kroz njih. Opet iz osob­nog iskus­tva, naj­bo­lji men­tori su oni koji su pro­gre­sivni u svo­jem radu izvan faksa i onda tu ener­giju i zanos pre­nose na stu­dente. Mislim da se to jako osjeti na stu­den­tima, jer ako je od 30 ljudi na faksu 15 gotovo neza­in­te­re­si­rano, neki pro­blem pos­toji. Da li je to ulazni fil­ter, ili situ­acija na faksu, ne znam, ali vje­ro­jatno kom­bi­na­cija svega pomalo.

Ali stu­denti uvi­jek pro­na­laze svoj osobni izri­čaj kroz neke druge/nove medije i mis­lim da to treba poti­cati i pri­la­go­diti zadatke, otvo­riti ih što je više moguće. Dizajn nije ovaj ili onaj način, svatko ima svoj pris­tup pro­blemu i u tome i leži vri­jed­nost pojedinca.

U odnosu na vani, mis­lim da se kod nas spa­ja­nje stu­di­ra­nja pred­di­plom­skog i diplom­skog stu­dija puno više uzima zdravo za gotovo. Drugim rije­čima, nedos­taje prak­tični dio između, bilo u obliku prakse (koja ne pos­toji kao oba­vezni dio pro­grama, a bila bi jako korisna) ili u obliku samo­ini­ci­ja­tiv­nog anga­žmana nakon pred­di­plom­skog stu­dija. Malo nedos­taje taj reality-chec­k­po­int da nakon jedne faze obra­zo­va­nja vidiš gdje si, stek­neš iskus­tvo, podeb­ljaš naučeno ili naučiš nove stvari i onda se odlučno vra­tiš ili ne vra­tiš stu­di­rati dalje jer vidiš da ti treba ili ne treba.

Nedostaje osobni osvrt men­tora prema stu­den­tima, ne znam za DVK (Dizajn vizu­al­nih komu­ni­ka­cija, Umjetnička aka­de­mija u Splitu) ili druge fak­seve ali na SD (Studij dizajna, Arhitektonski fakul­tet u Zagrebu) je to veliki nedos­ta­tak, jer nakon odre­đe­nog pro­jekta ili barem semestra/godine nema nikakve povratne infor­ma­cije u vezi napretka, pro­cesa, na kojim stva­rima raditi više, kakav je pris­tup, odnos prema zadatku itd. Takve smjer­nice su obos­trano korisne jer s jedne strane pomažu stu­den­tima ili bi barem tre­bale potak­nuti na neki osobni osvrt, dok s druge strane stu­denti znaju da ih to oče­kuje pa tje­raju na ozbilj­niji pristup.

Kako se tebi nastavila suradnja sa profama?

MH: A ne znam u ljud­skoj pri­rodi je da tra­žimo ljude dovoljno slične sebi da se sla­žemo, a u isto vri­jeme dovoljno raz­li­čite da su nam zanim­ljivi. Ako se tu desi podu­da­ra­nje onda dolazi pita­nje inte­resa. Odnos bez obos­tra­nog inte­resa vje­ro­jatno i nije neki odnos. Svakom stu­dentu je u inte­resu saku­piti iskus­tvo na pra­vim pro­jek­tima i dobiti uvid u to što ga čeka kas­nije u životu, dok je pro­fe­soru drago kad vidi da nje­gov rad sa stu­den­tima ima smisla i rezul­tata, i u vidu tog stu­denta može dobiti pomoć. Obostrana korist se nas­tav­lja, stu­dent radi, gradi sta­vove, iskus­tvo se gomila, za to je još i pla­ćen, a pro­fe­soru se donekle sma­njuje koli­čina posla za oba­viti. Kak’ to obično ide s nama lju­dima, s vre­me­nom izgra­diš neki odnos, među­sobno povje­re­nje, pos­lovi i surad­nje se nas­tav­ljaju jer stu­dent pos­taje sve bolji i spo­sob­niji obav­ljati raz­li­čite stvari, pa onda pres­ta­neš biti stu­dent i opet se sve nas­tav­lja na nekoj dru­goj razini i tako u nedo­gled dok se inte­resi jed­nom ne raziđu. Ponekad pro­fe­sor ima manji nekad veći utje­caj na stu­dente, a ja njemu (Nikoli Đureku) dugu­jem veliku većinu zna­nja koje imam danas i razno razne tajne zanata.

Što je, kako dijeliš, i kako pristupaš tom “ful širokom pojmu dizajn”?

MH: Dizajn ovo dizajn ono, stalno neke pod­vr­ste, smje­rovi, spe­ci­ja­li­za­cije, dije­lje­nja i trpa­nja u ladice samo da bi se lakše eti­ke­ti­rali, ali bez pre­tje­rane prak­tične svrhe. Ok, svatko je naj­bo­lji u nečemu ali to ne znači da ti drugi brane da radiš i ostale stvari, infor­mi­raš se, čitaš, pra­tiš, ispro­baš. Meni je dizajn pro­ces. Prvo dizaj­ni­raš plan kako doći do nekog posla jer se to uglav­nom ne dešava samo od sebe. Kada dobi­ješ projekt/zadatak, pla­ni­raš kako ga rije­šiti. Dizajn je bira­nje surad­nika (jer ne možeš uvi­jek sam, ili nisi naj­bo­lji u svemu i vje­ro­jatno nemaš više od dvije ruke), dizajn je pla­ni­ra­nje vre­mena, dizajn je defi­ni­ra­nje cijene, dizajn je gra­diti odnos sa svim uklju­če­nim stra­nama. Dizajn se događa kad kupu­ješ tekicu za ski­ci­ra­nje jer ti defi­nira neki pros­tor za rad, dizajn je i izbor olovke/pera jer ti uvje­tuje trag koji ostavlja.

Dizajn je način na koji dođeš do rje­še­nja, i tu se pre­poz­naju kva­li­tete jer ljud­ski fak­tor ima naj­veću ulogu. Kada dođeš do rje­še­nja ostaje produkcija.

Programer prvo mora dizaj­ni­rati struk­turu i veliki dio posla otpada na raz­miš­lja­nje kako nešto napi­sati, a pisa­nje koda je samo egze­ku­cija i repre­zen­ta­cija tog rje­še­nja. Slična stvar je i u type dizajnu; dobar pri­mjer za to su natje­čaji, gdje svi rade iden­ti­čan zada­tak, rezul­tat­ski se često stvori pro­sjek slič­nih radova koji blago vari­raju u izvedbi, a raz­liku rade oni koji su napra­vili pomak u pro­cesu, ne slje­deći već uta­bane puteve). Dakle, naj­zah­tjev­niji dio dizajna je dizajn pro­cesa. Naravno da je i pro­duk­cija tako­đer važan dio dizajna i ona može biti iznimno zah­tjevna, ali tu se onda dizaj­ni­raju novi pro­cesi koji mogu biti više ili manje teh­no­lo­ški pot­po­mog­nuti, ponovno uklju­čuju nove aktere, no to je već za neku drugu priču.

Koja ti je metodologija u radu? + opis procesa (bilo za type ili drugo)…

MH: Kad’ neke stvari radiš puno puta onda pos­toji neki uho­dani sli­jed doga­đaja, ali nekad jed­nos­tavno imaš ideju u startu pa je samo pita­nje načina na koji ju pro­vesti u djelo, nekad tra­žiš sve moguće inpute s dru­gih strana tipa povijesnu/sociološku/bilo koju rele­vantnu pod­logu pro­jekta pa se to onda kao zove istraživanje.

Ponekad mi se ski­cira više nekad manje, nekad mi se uopće ne ski­cira, nekad samo raz­miš­ljam i zapi­su­jem pa se već nekad pojavi nešto. Ali to je i naj­za­bav­niji dio dizajna – pro­ces. Granica između umjet­nič­kog i teh­nič­kog. Između kre­ativ­nosti i izvedbe. Uvijek te izne­nadi put kojim dođeš do nečega. Jedna od naj­važ­ni­jih stvari koje sam naučio je u startu kre­nuti raz­miš­ljati o konač­noj pri­mjeni i tes­ti­rati već od rane faze makar stvari bile nepot­pune. Ne košta puno vre­mena, a daje sigur­nost i sma­njuje fak­tor izne­na­đe­nja u final­noj fazi pro­jekta. Zapravo svrha isprinta (pro­ofs – ne znam koji bi bio točan pri­je­vod) je da budu krivi. Sve dok na njima vidiš svoje gre­ške i isprav­ljaš ih oni imaju smisla, u trenu kad sma­traš da se više nema što za popra­viti oni gube smi­sao i pres­ta­neš ih raditi. Jako jed­nos­ta­van kon­cept, ali nije se uvi­jek lako natje­rati na to.

Daj i neki savjet za mlade koji bi se bavili time, ili stare koji se bave/ili bi se bavili…

MH: Stvari se uglav­nom ne doga­đaju preko noći i za sve treba puno rada, truda, želje i moti­va­cije. Čime god se baviš radi to naj­bo­lje što možeš u tom trenu ili nemoj raditi uopće. Vjeruj u to što radiš, jer ako ti ne vje­ru­ješ zašto bi bilo tko drugi tre­bao? Kao i u sva­kom seg­mentu života ima boljih i loši­jih dana, uspona i padova ali moraš na neki način naučiti voljeti to što radiš, da sam sebi u sva­kom trenu znaš dati odgo­vore na pita­nja koja se pojav­ljuju. Sam sebi daješ smi­sao, drugi te mogu pohva­liti ili kri­ti­zi­rati ali na kraju dana ti si taj koji uprav­lja sa sobom. Važno je i imati odre­đeno samo­po­uz­da­nje i moti­vi­rati se, pos­tav­ljati neke ciljeve koliko god banalni bili ali treba težiti nečemu daljem/višem da sam sebe pogu­raš napri­jed. Ostati na mjestu i mis­liti da znaš sve u nečemu kao što je dizajn je pri­lično naivno. Taman kad dotak­neš neki nivo za koji mis­liš da si radio, shva­tiš da se otvara još sto dru­gih stvari za naučiti i moguć­nosti koje bi bilo šteta pro­pus­titi. Ne treba se bojati novih stvari koje se na prvu čine pre­zah­tjevne ili nedos­tižne. Ako ne pro­baš, ne znaš, ne naučiš i kas­nije ti vje­ro­jatno bude krivo.

I zad­nje ali možda i naj­važ­nije: uz sve to treba se i dobro zaje­ba­vat. Ako radiš i ne zaje­ba­vaš se – popiz­diš. Ako ne radiš i zaje­ba­vaš se – popiz­diš. Znači treba raditi i jedno i drugo. Magična for­mula je: Radi da se možeš zajebavat.

Dva rada na random

BC – kako si oblikovao, koja su bila ograničenja (konceptualana i tehnička), baš opis…

MH: Taj pro­jekt i prije nego sam počeo raditi već je imao više ogra­ni­če­nja nego slo­bode, ali za mene to je uvi­jek samo plus. Logo/monogram treba se nala­ziti na okviru bicikla a samim time biti izlo­žen svim vre­men­skim uvje­tima, pa smo u startu kre­nuli raz­miš­ljati o mate­ri­jalu koji je izdr­živ, rela­tivno lako obra­div a da je cijena pri­hvat­ljiva. Odluka je pala na alu­mi­nij­ske plo­čice pa je to bila početna točka za dalj­nje raz­miš­lja­nje. Također, imali smo i pris­tup CNC stroju koji opet ima svoja ogra­ni­če­nja pri­li­kom inter­ven­cije na mate­ri­jal. S obzi­rom da se forme izre­zuju iz alu­mi­nija cije­lom deb­lji­nom plo­čice a ne samo povr­šin­ski, tzv. “sten­cil” ili izbje­ga­va­nje povr­šina pot­puno ome­đe­nih lini­jama je neiz­bježno. Prva ver­zija mono­grama bila je sa rav­nim zavr­šet­cima poteza, no način na koji stroj izre­zuje forme uvje­to­vao je da zavr­šetci budu zaob­ljeni, pa je bilo potrebno pri­la­go­diti se teh­no­lo­škim ogra­ni­če­njima u tom slučaju.

Tvoj magistarski rad – tipografije za Varaždin, kao kratko predstavljanje i specifičnosti pristupa, koncepta, izvedbe…

MH: Kad dođe vri­jeme da radiš na diplom­skom radu, vje­ro­jatno naj­teže od svega je pro­naći odgo­va­ra­juću temu. Ne iz raz­loga da ne pos­toji dovoljno inte­resa za odre­đena podru­čja, već činje­nica da bi te nešto na čemu radiš godinu dana tre­balo i vese­liti a ne uzro­ko­vati gla­vo­bo­lje. Ja nisam nužno kre­nuo od teme kao takve, već podru­čja dizajna kojim se želim baviti. Dizajn tipo­graf­skih pisama mi je obi­lje­žio prvih 4 godine stu­dija pa je bilo dosta pri­rodno zaokru­žiti to u obliku diplom­skog rada. Plodno tlo u istra­ži­vač­kom smislu pro­na­šao sam u gradu iz kojeg dola­zim – Varaždinu, iz prak­tič­nog raz­loga da je bilo ugodnije/lakše doći do infor­ma­cija nego u nekoj ne toliko poz­na­toj sredini.

Neka ideja bila je da iden­ti­tet grada moguće je teme­ljiti na sus­tavu tipo­graf­skih pisama pro­jek­ti­ra­nim spe­ci­jalno za nje­gove potrebe, kao i potrebe nje­go­vih sta­nov­nika i dionika. Konačni rezul­tat ovog pro­jekta ne nudi gotov iden­ti­tet niti je to bila želja. Modularno gra­đe­nje iden­ti­tet­skog sus­tava grada može biti efi­kas­nije, a često se u tak­vim slu­ča­je­vima pojav­ljuju ‘novi’ ele­menti iden­ti­teta: komu­ni­ka­cija i par­ti­ci­pa­cija. Upravo je tipo­graf­sko pismo (font) obli­kovna forma koja po svo­joj pri­rodi služi za dalj­nje obli­ko­va­nje i kao takvo pred­stav­lja alat kojim bi se mogli koris­titi svi oni zain­te­re­si­rani za sudje­lo­va­nje u gra­đe­nju iden­ti­teta grada Varaždina. Projektiranju pisma pris­tup­ljeno je iz 2 smjera: uti­li­tar­nog i estet­skog. Pod uti­li­tar­nim podra­zu­mi­je­vamo pošti­va­nje svih teh­nič­kih para­me­tara koje uvje­tuje pri­mjena i mjesto kori­šte­nja pisma, dok je u isto vri­jeme vrlo važno uklju­čiti estet­sku kom­po­nentu – kako će izgle­dati i koja je vizu­alna ins­pi­ra­cija. Zadatak je bio obli­ko­vati sus­tav pisama za upo­trebu u obli­ko­va­nju poje­di­nač­nih iden­ti­teta, ali i služ­be­nog iden­ti­teta grada koji zajedno sudje­luju u izgrad­nji zajed­nič­kog iden­ti­tet­skog sus­tava grada Varaždina. Pisma nami­je­njena za upo­trebu na raz­li­či­tim veli­či­nama, od kon­ti­nu­ira­nog tek­sta do veli­kih nat­pisa, funk­ci­onalno pri­la­go­đena hrvat­skom jeziku, a estet­ski vezana uz povi­jesna raz­dob­lja grada i nje­govu arhitekturu.

Rezultat pro­jekta je sus­tav pisama Garestin obli­ko­van sa namje­rom da je svako od pisama moguće koris­titi od naj­ma­njih do naj­ve­ćih veli­čina u svim okru­že­njima. Svaki od sti­lova ima svoju mini­malnu pre­po­ru­čenu veli­činu, ali gor­nje gra­nice za kori­šte­nje nema. Na taj način dobi­vena su 3 pove­zana pisma sa pri­pa­da­ju­ćim kur­zi­vima, svako od njih sa spe­ci­fič­nim karak­te­ris­ti­kama koje do izra­žaja dolaze kada ih se pove­ćava. Nazivi sti­lova pro­iz­laze iz naziva kon­fek­cij­kih veli­čina (S, M, L), što ujedno upu­ćuje i na veli­činu pisma u upotrebi.

Projekt je naravno u nekom trenu morao stati i biti pred­stav­ljen kao diplom­ski rad, ali tre­nutno je daleko od zavr­še­nog. Tu bi se još moglo raditi na kom­pletu nat­pis­nih pisama koja bi upot­pu­nila tipo­graf­sku paletu, te edu­ka­tiv­nom spe­ci­menu (bro­šuri) koja bi obraz­lo­žila kon­cept i kako i zašto koris­titi moj pro­jekt kao pola­zišnu točku za druge projekte.

Zaključak

Marko je car. (Oleg)

Ganja O.K. spiku. (Oleg)


  1. You Only Live Once – eng. za živiš samo jed­nom 

  2. Font je digi­talna dato­teka tipo­graf­skog pisma. Ranije je ozna­ča­vao skupa zna­kova odre­đe­nog reza/veličine pisma. 

  3. Znakovi monos­pace tipo­graf­skih pisama su fik­sne širine, stoga se i zovu mono (jedna) spa­ced (širina). 

  4. Ovaj dio bio je malo duži prije ure­đi­va­nja, a par dana nakon objave je iza­šao Fontstand. NKS: Ben, ćemo ih kupiti! Ali koja je to glupa spika da ne možeš tes­ti­rati pa pla­titi, nego samo kao web test pa kupi na lagani rizik? MH: Testiranje, pa to ovisi o foun­dryu, neki ti dozvole neki ne, uglav­nom funk­ci­onira na povje­re­nje i ška­kljiv je to teren jer onda uvi­jek ostaje file na kompu… Mislim možda i ima načina da se to napravi ali traži dodatni napor – tre­balo bi pos­lati font file u kojem fale neka slova tako da stek­neš dojam otpri­like ali nije upo­treb­ljivo itd. Uglavnom, fontovi se i pri­li­kom pro­duk­cije daju na tes­ti­ra­nje lju­dima kojima vje­ru­ješ i koji se kuže, a možeš ih davati i kas­nije, ali onda treba dobro odmje­riti situ­aciju i/ili pot­pi­sati neki ugo­vor prije toga… NKS: Aha. Sad mi je jasno zašto nama ekipa uglav­nom neda… MH: Hahahah, ma s manjim foun­dryima se uvi­jek može dogo­vo­riti da poša­lješ layout pa da ti samo bace to kaj hoćeš u taj i taj font i poša­lju kri­vu­lje itd. Začudo, ali ljudi su iza toga uvi­jek, samo je pita­nje koliko se kome da. A imaš i dru­ga­či­jih ser­visa tipa Adobe TypeKit koji uz pret­platu nudi tisuće fontova pa ti biraj po meniju koliko hoćeš. 

  5. Type]Media 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. 

, , , , , , , ,

Marko Hrastovec
NKS_int