Eseji o slovima, otisnuto

dizajn, Radovi

15. 07. 2020.

Eseji o Slovima
Andi Pekica
Nakladnik
Općina Svetvinčenat
U sklopu projekta
Nevidljiva Savičenta
Pismo
IM Fell
Papir
Holmen Book 70 g/m2, Munken Print Cream 250 g/m2
Format
120 × 200 mm

Recenzije

Andi Pekica – umjet­nik, pisac, poljo­pri­vred­nik-ama­ter, astro­nom-ama­ter i ribar-ama­ter, pro­fe­sor men­tor pul­skog ŠPUD‑a koji je u pro­fe­si­onalne kari­jere otpra­tio mnoge vrsne hrvat­ske umjet­nike i dizaj­nere, ovom se publi­ka­ci­jom upi­suje kao auto­ri­tet — kako dizaj­ner­skog diskursa, tako i pisa­nog slova opće­nito — u Istri.

Djelo koje ozbiljne teme od civi­li­za­cij­skog zna­čaja čini pit­kima široj jav­nosti, rame uz rame Bringhurstu, Noordziju, Gillu i Kelleru — zenitu pisa­nja i crta­nja slova, te obli­ko­va­nju tek­sta — Andijevi Eseji o slo­vima, una­toč mno­gim stil­skim i fak­to­graf­skim manama, nužan su pod­sjet­nik kako i zašto pra­vila valja kršiti. Eseji zbi­lja jesu oba­vezna lite­ra­tura za sve pismene ljude (i one koji to žele biti), i ne bih se začu­dio kada bih zapri­mio poziv g. Pekice kojime se hvali uvr­šta­va­njem ovoga djela pod oba­veznu sred­njo­škol­sku lektiru.

Radi se, dakle, o neza­obi­laz­nom djelu iz podru­čja tipo­gra­fije i obli­ko­va­nja tipo­graf­skih pisama, čije britke opser­va­cije pro­iz­laze iz naj­bo­lje aka­dem­ske tra­di­cije — iako autor uočava lje­potu i važ­nost kako pro­cesa, tako i samog otje­lov­lje­nja slova — uz sve­obu­hva­tan pris­tup tematici.

I zaključno — obli­ku­jući ovo izda­nje pot­vr­dio sam ranije slut­nje – da autor pjesama:

— Oleg Šuran

Meni je to okej, meni je to ful okej.

— Oleg Morović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, , ,

eseji o slovima – opet prelom
eseji o slovima – prelom
eseji o slovima – naslovna
eseji o slovima – stražnja korica
eseji o slovima – prednja korica