Boombarstick

dizajn

15. 08. 2013.

 

Boombarstick – Urban Arts & Music fes­ti­val je neo­vi­san i bes­pla­tan fes­ti­val, koji je po prvi put odr­žan počet­kom ljeta 2013. godine u malom istar­skom gra­diću Vodnjanu. U punih pet dana, ulice Vodnjana oži­vjele su pomoću raz­nih umjet­nika koji su gos­to­vali na toj mani­fes­ta­ciji umjet­nosti i glazbe. Poznati te vrlo talen­ti­rani hrvat­ski i europ­ski street artisti na raz­nim su loka­ci­jama grada osli­kali desetke zidova, dok su u večer­njim satima ugo­đaju dopri­njeli raz­no­vr­sni zvu­kovi broj­nih ben­dova, kako doma­ćih tako i stra­nih. Festival kre­ativ­nosti i slo­bode, kako su ga pro­zvali brojni posje­ti­te­lji, doži­vio je pravi boom i uspio u svo­joj namjeri da poveže i zabavi ljude te na neko­liko dana pre­tvori grad poput Vodnjana u jedno urbano sre­di­šte slo­bod­nih kreativaca.

Oleg Morović je za potrebe pro­mo­cije fes­ti­vala osmis­lio vizu­ale koji su pri­mje­njeni na web stra­nici, pla­ka­tima i let­cima. Također osmis­lio je i izra­dio akre­di­ta­cije i video naj­ave festivala.

akreditacije

plakat

Boombarstick traileri

, , , , ,

Akreditacijanovo
Boombarstick poster program web
akreditacija1
Akreditacija2
Boombarstick_web_background_26_3