No-ordung 19612

05. 11. 2014. / 26. 08. 2015.

multumeridijan-vizual

Utopian consciousness wants to look far into the distance, but ultimately only in order to penetrate the darkness so near of the just lived moment, in which everything that is both drives and is hidden from itself. In other words: we need the most powerful telescope, that of polished utopian consciousness, in order to penetrate precisely the nearest nearness…

Ernst Bloch: The Principle of Hope

Multimeridijan

Multimeridijan je bienalna izložba suvremene umjetnosti u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre. Sedmo izdanje izložbe trajalo je od 24.10. – 10.11.2014. u galerijama Luka i Anex. Kustosice izložbe Branka Benčić i Lorena Tadorni predstavile su autore: Tomislav Brajnović, Matija Debeljuh, Ibro Hasanović, Kosmoplovci, Fabio Mauri, Mario Merz, Noel Mirković, Antun Motika, Pino Josip Ivančić, Rimas Sakalauskas, Davor Sanvincenti, Alessandro Sciaraffa, Silvo Šarić, Goran Škofić, Marko Tadić i Magda Tóthová.

multimeridijan-torba

No–ordung, Asteroid 19612

Kolonizirati prostor, njime vladati i prisvojiti ga. Shvatiti ga i prikazati. Od idealističkih kozmogonija futurizma do pragmatizma spacijalizma, mitovi o “nebeskom prelasku” bili su temeljni dio umjetničke i kolektivne imaginacije. Za neke je to bila utopija, san, lirizam, za druge razočarenje, postkonceptualno citiranje, tautologija. Projekt za sedmi Multimeridijan 2014. godine formira se na tragu sjećanja na Hermana Potočnika Noordunga, pionira kozmonautike, istraživača tehnologije leta u svemir, koji se rodio u Puli 1892. godine. Noordung u svojoj knjizi Problem vožnje svemirom prvi puta objavljenoj u Berlinu 1929., u godini autorove smrti, predstavlja strateški nacrt za čovjekov prodor u svemir i problem boravka u svemiru, tema koje su u različitim vremenskim razdobljima često okupirale znatiželju znanstvenika, vizionara, umjetnika, sanjara…, a Potočnikov cjelovit pregled vizionarskih koncepcija astronautike, koji uključuje zamisao geostacionarnog satelita i orbitalne stanice, čini ga najvažnijom figurom pionirskog doba astronautike. 17. 7. 1999. godine na zvjezdarnici Črni Vrh u Sloveniji otkriven je asteroid 19612 koji nosi ime Hermana Potočnika Noordunga, a upisao je Noordungovo postojanje među zvijezde. Asteroid koji slijedom posljednja tri broja podsjeća na Asteroid B-612, dom Malog princa Antoine de Saint Exuperyja.

… odrasli mogu zamisliti tu planetu samo ako se kaže točna brojka.

Multimeridijan, bijenalni projekt HDLU Istre, međunarodna je izložba suvremene umjetnosti, koja je tijekom proteklog desetljeća, od osnivanja 2002. godine prošla nekoliko transformacija, uvijek zadržavajući interes za susret umjetnika i umjetničkih pozicija i otvorenost prema različitim meridijanima, s ciljem da uključuje lokalne umjetnike u međunarodni kontekst. Osim toga, izložba “posvećena Hermanu Potočniku Noordungu” želi upisati sjećanje na Potočnika i konceptualizirati različite mogućnosti i utjecaje njegova nasljeđa, ideje koje posredno i neposredno pronalazimo u suvremenim umjetničkim praksama kao mjesta imaginacije i umjetničke kreacije, istovremeno uspostavljajući skicu za jedan od mogućih “narativa o gradu” u kojem se susreću toposi sjećanja i projekcije budućnosti.1

Plakat izložbe

Plakat izložbe

English

To colonize space, rule over and lay claim to it. To grasp and display it. From idealistic cosmogony of Futurism to pragmatism of Spatialism, myths about “celestial transition” were a fundamental part of the artistic and collective imagination. For some it was utopia, a dream, lyricism, for others disappointment, post-conceptual citation, a tautology. The project for the 2014 Multim eridi jan, the seventh edition of the exhibition, was based following the memories of Herman Potočnik Noordung, a cosmonautics pioneer and space flight technology researcher, who was born in Pula in 1892. Noordung in his book The Problem of Space Travel (Das Problem der Befahrung des Weltraums) first published in Berlin in 1929, the year of his death, introduces a strategic plan for human penetration into space and the problems posed by staying there, a topic that often occupied the curiosity of scientists, visionaries, artists, dreamers in different periods. Potočnik’s comprehensive overview of visionary concepts of astronautics, which includes the idea of geostationary satellites and orbital stations, makes him the most important figure of the pioneering era of astronautics. On July 17, 1999 the asteroid 19612 was discovered at Črni Vrh Observatory in Slovenia. It bears the name of Herman Potočnik Noordung thus writing his existence in the stars. With its last three digits, the asteroid brings to mind the Asteroid B-612, the home of Antoine de Saint Exupery’s Little Prince.

…adults can imagine this planet only if we say an accurate figure.

Multimeridijan, a biennial project by the HDLU Istria, is an international exhibition of contemporary art, which over the past decade, since its founding in 2002, underwent several transformations, always retaining interest in meeting artists and artistic positions, and openness to different meridians with the aim of involving local artists in international context. In addition, the exhibition “dedicated to Herman Potočnik Noordung” wants to inscribe the memory of Potočnik and conceptualize different possibilities and impacts of his heritage, the ideas that we find, directly and indirectly, in contemporary art practices as places of imagination and artistic creation, while establishing a sketch of a possible “narrative on the city” where common places of memories and projections of the future meet.


  1. Preuzeto iz kataloga izložbe (Branka Benčić). 

Tags: , , ,

RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.